Települési támogatás lakhatási támogatásként

Általános

Elektronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató
Segédlet a hivatali portál használtatához

Tájékoztató a telefonszámokról és az ügyfélfogadási rendről

Telefonközpont

Vezetékes

+3666526800

Mobil

+36303826005, +36304886232

Fax

+3666526819

Információs ablak

Telefon

+3666526898

Ebédszünet

12:00−12:30
Telefonkönyv megtekintése

Ügyfélfogadási rend:

SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OSZTÁLY

Hétfő

07:30−16:00

Kedd

07:30−12:00

Szerda

Nincs ügyfélfogadás

Csütörtök

07:30−16:00

Péntek

07:30−12:00

A szerdai, ügyfélszüneti naptól függetlenül a halálesetek anyakönyvezésének
ügyintézése egész nap történik.

Ügyleírás

Lakhatási támogatás abban az esetben nyújtható, ha:

a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 500 %-át, (2024. évben 142.500,- Ft) és a háztartás egyik tagjának sincs vagyona.

A támogatás formái:

 • szolgáltatóhoz (MVM Gázszolgáltató, MVM Áramszolgáltató, Alföldvíz Zrt., Gyulai Közüzemi Kft., közös költség stb.), vagy
 • tüzelőanyag költségeihez, vagy
 • albérleti hozzájárulásra.

A kérelemhez csatolandó mellékletek:

A jövedelem igazolására:

 • a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás vagy munkabérjegyzék,
 • vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolása és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozat,
 • álláskeresési támogatás esetén a Békés Vármegyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége (a továbbiakban: Munkaügyi Központ) megállapító határozata és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat,
 • nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a folyósító szerv, ellátás összegére, típusára vonatkozó tárgyévi értesítése és kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvény, bankszámlakivonat,
 • a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény vagy bankszámlakivonat, ennek hiányában az összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat,
 • a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzés, vagy a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított irat
 • állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a Gyámhivatal erről szóló határozata,
 • ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás,
 • nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat
 • egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat,
 • amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy
 • az erről szóló büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát,
 • a Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül.

Egyéb igazolások:

 • 16 évnél idősebb gyermek tanulói jogviszony igazolását,
 • a lakás nagyságát hitelt érdemlő módon igazoló dokumentum (tulajdoni lap, adásvételi szerződés, albérleti szerződés… stb.),
 • a szolgáltató által kiadott utolsó havi számlát (számlamásolatot),
 • lakásbérlet esetén a bérleti szerződést, vagy annak másolatát.

LAKHATÁSI TÁMOGATÁSBAN NEM RÉSZESÍTHETŐ AZ A HÁZTARTÁS:

 • ahol az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem meghaladja a szociális vetítési alap összegének 500 %-át, (2024. évben 142.500,- Ft-ot)
 • ahol a kérelmező, valamint a háztartás tagjai olyan vagyontárggyal rendelkeznek, melynek külön-külön számított forgalmi értéke, ill. összege a szociális vetítési alap összegének harmincszorosát (855.000.- Ft-ot) vagy együttes forgalmi értéke a szociális vetítési alap összegének az nyolcvanszorosát (2.280.000.- Ft-ot) meghaladja.

Az ügyintézés kezdeményezhető személyesen ügyfélfogadási időben.

Ügyintézési határidő: sommás eljárás (8 nap), teljes eljárás (60 nap).

Ügyintéző

Lázárné Komócsin Ildikó

Ügyintézés helye

Szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály

Telefon

+3666526855

Ügyintéző

Szucsik-Mozsár Barbara

Ügyintézés helye

Szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály

Telefon

+3666526854

Ügyintéző

Tóth Tünde Alexandra

Ügyintézés helye

Szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály

Telefon

+3666526854

Ügyintéző

Mező Anikó

Ügyintézés helye

Szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály

Telefon

+3666526855

Jogszabály

 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 • a települési támogatások rendszeréről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.17.) számú önkormányzati rendelete
 • 63/2006. (III. 27.) Kormányrendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
 • 2004. évi CXL. Törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól