Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Általános

Elektronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató
Segédlet a hivatali portál használtatához

Tájékoztató a telefonszámokról és az ügyfélfogadási rendről

Telefonközpont

Vezetékes

+3666526800

Mobil

+36303826005, +36304886232

Fax

+3666526819

Információs ablak

Telefon

+3666526898

Ebédszünet

12:00−12:30
Telefonkönyv megtekintése

Ügyfélfogadási rend:

SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OSZTÁLY

Hétfő

07:30−16:00

Kedd

07:30−12:00

Szerda

Nincs ügyfélfogadás

Csütörtök

07:30−16:00

Péntek

07:30−12:00

A szerdai, ügyfélszüneti naptól függetlenül a halálesetek anyakönyvezésének
ügyintézése egész nap történik.

Ügyleírás

Szükséges iratok:

 • személyi igazolvány,
 • lakcímkártya,
 • iskolalátogatási igazolás,
 • közös háztartásban élők nettó jövedelemigazolása.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot kell megállapítani a gyermek részére, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg:

a.) a szociális vetítési alap összegének 180%-át (51.300,- Ft-ot)

 • ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
 • ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
 • ha a kérelmező nagykorú.

b.) a szociális vetítési alap összegének 165%-át (47.025,- Ft-ot)

 • az a.) pont alá nem tartozó esetben.

Nem támogatható a család, ha:

 • az egy főre jutó vagyon értéke meghaladja külön-külön számítva a szociális vetítési alap összegének húszszorosát (570.000.- Ft-ot), vagy
 • együtt számítva a szociális vetítési alap összegének hetvenszeresét (1.195.000.- Ft-ot) meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan:
 1. amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik,
 2. az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn,
 3. továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot 1 évre kell megállapítani.

Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a gyám legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú- (az alacsony iskolai végzettség igazolása a kérelmen megtett önkéntes nyilatkozattal történik)
 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő szülők bármelyike vagy a gyám a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátására (foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás) jogosult vagy a kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként tartotta nyilván a munkaügyi központ- (az alacsony foglalkoztatottság fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi)
 • a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során felvett környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek- (elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény az integrált településfejlesztési stratégia, illetve ennek hiányában környezettanulmány által megállapítható.)

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség; alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakókörülmény) legalább kettő fennáll. Halmozottan hátrányos helyzetű továbbá a nevelésbe vett gyermek és az utógondozói ellátásban részesülő, tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

A jegyzői gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására irányuló eljárás során- az ügyfél erre irányuló kérelme esetén- megvizsgálja a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását is. Amennyiben a feltételek fennállnak, a jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat meghozatalával egyidejűleg, azzal azonos időtartamra, de külön döntéssel megállapítja, hogy a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű.

Szünidei gyermekétkeztetés

Tisztelt Szülő(k) /Törvényes Képviselő(k)!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.

Az összes szünidei gyermekétkeztetést formanyomtatványon lehet igényelni és a nyomtatványt annyi példányban kell kitölteni, ahány gyermek vonatkozásában igénylik az ingyenes ebédet.

Formanyomtatvány elérhető a Gyulai Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai és Gazdaságfejlesztési Osztályán, valamint Gyula Város Önkormányzata honlapján www.gyula.hu weboldalon. A nyomtatvány kitöltésében a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai segítséget nyújtanak. A kitöltött nyilatkozatokat a Gyulai Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai és Gazdaságfejlesztési Osztályához, illetve a Család-és Gyermekjóléti Központhoz kell visszajuttatni.

Minden szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a jegyzőnek vizsgálnia kell a jogosultsági feltételek meglétét (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállása). Ha a gyermekre vonatkozó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt fennáll, a gyermek jogosult lesz az ingyenes étkezésre.

A szünidei gyermekétkeztetést Gyula Város Önkormányzata a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli és tavaszi tanítási szünet, valamint az ezen időtartamra eső bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon, és a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott nyári tanítási szünet időtartama alatt, valamint az ezen időtartamra eső a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon szervezi meg.

Az ebédet kizárólag a jogosult gyermek, vagy szülője/törvényes képviselője – akadályoztatásuk esetén meghatalmazottja – viheti el, mely érvényes minden szünidei gyermekétkeztetésre.

nyári szünidei étkezést Gyula Város Önkormányzata 2024. június 24. napjától 2024. augusztus 30. napjáig, összesen 49 munkanapon, azon szakképző intézmények esetében, ahol a 2023/2024. tanév utolsó tanítási napja 2024. június 14. napja, ott 54 munkanapon a Gyulakonyha Nonprofit Kft-n keresztül biztosítja, mely a Gyulai Dürer Albert Általános Iskola ebédlőjében (5700 Gyula, Szent István u. 29. szám) helyben fogyasztással vagy elszállítással 11.00-12.00 óra közötti időtartamban vehető igénybe.

A nyári szünidei gyermekétkeztetés igénylésére vonatkozó „NYILATKOZAT a Gyvt. 21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez” nyomtatványt 2024. június 14. (péntek) napjáig ügyfélfogadási időben a Gyulai Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai és Gazdaságfejlesztési Osztályához, vagy a Család- és Gyermekjóléti Központhoz (Gyula, Jókai utca 30.) kell visszajuttatni.

A szünidei gyermekékeztetés során, ha az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek előre látható hiányzása, betegsége vagy egyéb ok akadályozza, a részére biztosított étel elvitele a szülő számára lehetővé válik. Elszállítás esetén névvel ellátott csereételhordót biztosítani szükséges.

Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy az igénylőlap kitöltésekor szíveskedjenek ellenőrizni a gyermek/ek vonatkozásában – határozattal – megállapított rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet időtartamát. Amennyiben annak időtartama lejárt, kérem, gondoskodjanak az új kérelem benyújtásáról!

Az ügyintézés kezdeményezhető személyesen ügyfélfogadási időben.

Ügyintézési határidő: sommás eljárás (8 nap), teljes eljárás (60 nap).

Ügyintéző

Lázárné Komócsin Ildikó

Ügyintézés helye

Szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály

Telefon

+3666526855

Ügyintéző

Szucsik-Mozsár Barbara

Ügyintézés helye

Szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály

Telefon

+3666526854

Ügyintéző

Tóth Tünde Alexandra

Ügyintézés helye

Szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály

Telefon

+3666526854

Ügyintéző

Mező Anikó

Ügyintézés helye

Szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály

Telefon

+3666526855

Jogszabály

 • 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • 147/1997. (IX.10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról