Szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály

Szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály részletes feladata és hatásköre:

Szociális és gyermekvédelmi ügyek

Települési támogatással kapcsolatos ügyek

 • Lakhatási támogatás,
 • ápolási támogatás,
 • gyógyszertámogatás,
 • a temetési költségekhez való hozzájárulás,
 • gyermek fogadásának előkészítéséhez nyújtott támogatás,
 • közétkeztetési támogatás,
 • a gyermek hátrányos helyzetének enyhítését szolgáló, családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulásként nyújtott támogatás,
 • a megélhetési gondok enyhítését szolgáló támogatás,
 • rendkívüli támogatás,
 • hulladékszállítási támogatás,
 • kiegészítő támogatás
 • köztemetéssel kapcsolatos ügyek.

Gyámhatósági ügyek

 • Tájékoztatás a rendezetlen családi jogállás kezeléséről,
 • a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása,
 • a gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmány készítése,
 • a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságának megállapítása,
 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek,
 • nagykorúvá vált gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzete fennállásának megállapítása,
 • a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez való hozzájárulás,
 • az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása,
 • családvédelmi koordináció,
 • környezettanulmány készítése.

Lakásbérleti kérelmek fogadása, nyilvántartása, a kérelmezők tájékoztatása, előterjesztések elkészítése döntésre.

Védendő fogyasztókkal kapcsolatos feladatok.

Közreműködés a többcélú kistérségi társulási tanáccsal kapcsolatos feladatok ellátásában.

Egészségüggyel és ifjúsággal kapcsolatos feladatok

 • Az ágazati intézmények szakmai felügyelete, kapcsolattartás az egészségügyi, szociális és családvédelmi intézményekkel,
 • az intézményvezetők munkájának segítése, koordinálása,
 • a jogszabályban meghatározott módon közreműködés az intézmények ellenőrzésében,
 • az intézmények működésével kapcsolatos testületi előterjesztések elkészítése, koordinálása,
 • a jogszabályban meghatározott intézményi statisztikai adatok gyűjtése,
 • a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Gyulai Szociális Központja felett a szakmai felügyelet ellátása,
 • az Idősügyi Tanáccsal kapcsolatos feladatok ellátása, különös tekintettel az ülések, rendezvények szervezésére, lebonyolítására,
 • az Egészséges Városért Közalapítvánnyal kapcsolatos feladatok ellátása,
 • a START Rehabilitációs Nonprofit Kft.-vel rehabilitációs foglalkoztatás érdekében történő kapcsolattartás, együttműködés,
 • kapcsolattartás a Gyulakonyha Nonprofit Kft.-vel és a kistérségi fenntartású szociális intézménnyel,
 • a településen működő ifjúságot segítő önkormányzati, hivatali, intézményi, civil és informális szervezetek tevékenységének koordinációjának szervezése és elősegítése,
 • a gyermekeket és az ifjúságot érintő jogok és kötelezettségek megismertetésének és érvényesülésének elősegítése,
 • az ifjúság önszerveződésének elősegítése és támogatása,
 • az ifjúsági feladatok ellátásával megbízott Mi Egy Másért Közhasznú Egyesület felett szakmai felügyelet ellátása,
 • közreműködés az önkormányzat ifjúsági feladatainak intézményi és hatósági szintű ellátásában,
 • a településen működő civil és informális szervezetek tevékenységei koordinációjának szervezése és elősegítése,
 • a civil szervezeteket érintő jogok, kötelezettségek és lehetőségek megismertetésének, érvényesülésének elősegítése,
 • a civil szervezetekkel és ifjúsággal kapcsolatos tevékenységek belső (települési) és külső (településen kívüli: megyei, regionális, országos és nemzetközi) kapcsolatok kezdeményezése, ápolása és koordinálása,
 • a település ifjúsági és civil feladatainak ellátásához, a gyakorlati ifjúsági és civil munkához kapcsolódó erőforrások szerzése,
 • az ágazati koncepciók előkészítése, a végrehajtásukban való közreműködés, az abban foglaltak teljesülésének nyomon követése,
 • a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázattal kapcsolatos hivatali feladatok ellátása,
 • drogprevenciós feladatok és a kábítószerellenes fórum titkári teendőinek ellátása.

Helyi gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos feladatok

 • Piacüzemeltetési feladatok ellátása, beleértve a piac területén lévő üzlethelyiségek hasznosítását,
 • közfoglalkoztatás szervezése.