Jegyzői kabinet

A közvetlen jegyzői vezetés alatt álló, jegyzői kabinetbe tartozó köztisztviselők feladata és hatásköre

Aljegyző

 • A jegyző távollétében a jegyzői feladatok ellátása,
 • egyedi hatósági ügyek törvényességi felügyelete,
 • az igazgatási osztály, a szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály, az önkormányzati és kulturális osztály, valamint a jegyzői kabinet jogi és humánpolitikai csoport munkájának koordinálása és felügyelete,
 • képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések készítése, koordinálása,
 • részvétel a képviselő-testület és annak bizottságai ülésein,
 • a szerződések jogi kontrollja,
 • a jegyző által meghatározott szerződésekkel, pályázatokkal kapcsolatos teendők ellátása,
 • a jegyző által meghatározott körben ellenőrzési tevékenység ellátása.

Jogi és humánpolitikai csoport

Humánpolitikai feladatok

 • A polgármester, az alpolgármesterek, a képviselő-testület által kinevezett intézményvezetők, a gazdasági társaságok ügyvezetői, a köztisztviselők és A munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók személyi anyagának kezelése, karbantartása,
 • a közszolgálati alap- és központi nyilvántartás naprakész vezetése, aktualizálása,
 • pályáztatással, álláshirdetéssel kapcsolatos feladatok ellátása,
 • a humánpolitikához kapcsolódó előterjesztések készítése, részvétel a bizottsági ülésen és szükség szerint a képviselő-testületi ülésen, a döntések végrehajtása,
 • kinevezés, illetményváltozás, jubileumi jutalom, minősítés, átsorolás, munkaviszony megszűnés előkészítése és lebonyolítása (köztisztviselők és A munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók, intézményi magasabb vezetők és gazdasági társaság ügyvezetői vonatkozásában),
 • eseti és kötelező továbbképzésekkel, közigazgatási és ügykezelői alapvizsgával, közigazgatási szakvizsgával, képzési tervvel kapcsolatos feladatok ellátása,
 • a köztisztviselők és a közalkalmazottak lakástámogatásáról szóló helyi rendeletben és szabályzatban foglaltak határidőn belüli végrehajtása,
 • személyi adatváltozások átvezetése az alapnyilvántartásban és a személyi anyagban, azok továbbítása a MÁK felé,
 • nyugdíjazás, CSED-, GYED-, GYES-, fizetés nélküli szabadság kérelmekből adódó feladatok ellátása,
 • a polgármester, az alpolgármesterek, az intézmények és gazdasági társaságok vezetőinek, valamint a hivatal dolgozóinak szabadságnyilvántartása; éves szabadságolási terv elkészítésének koordinálása,
 • megbízási szerződések készítése,
 • bérszámfejtéssel kapcsolatos iratok határidőn belüli továbbítása a MÁK felé,
 • a polgármesteri hivatalban szakmai gyakorlatot töltő hallgatók munkájának koordinálása,
 • a személyzeti iratok elkülönített iktatása, irattározása,
 • a hivatal köztisztviselői, a nem képviselő-bizottsági tagok, az intézményvezetők, a gazdasági társaságok vezetői, a felügyelőbizottsági tagok és a kuratóriumi tagok vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével járó feladatok ellátása,
 • a közszolgálati szabályzatban meghatározott egyéb juttatások koordinálása,
 • a polgármesteri hivatal nyugdíjasaival kapcsolatos referensi feladatok ellátása,
 • a központi teljesítményértékeléssel kapcsolatos feladatok ellátása,
 • esélyegyenlőségi referensi feladatok ellátása, az esélyegyenlőségi program elkészítése,
 • a polgármesteri hivatal dolgozói cafeteria-ellátásának koordinálása.

Jogászi feladatok

 • Szerződéstervezetek készítése,
 • közbeszerzési szerződések kontrollja,
 • közalapítványokkal kapcsolatos feladatok ellátása, beszámolóik elkészítésének koordinálása,
 • intézményi alapító okiratok módosításainak átvezetésével kapcsolatos feladatok ellátása, alapító okiratok nyilvántartása,
 • jogszabályváltozások figyelése, jogszabályi tájékoztató készítése a vezetők részére, valamint a képviselő-testület elé,
 • a polgármesteri hivatal dolgozói és a képviselő-testület vagy azok tagjai részéről felmerülő jogi szakértelmet igénylő ügy megoldásában közreműködés, jogi tanácsadás nyújtása a képviselő-testület és annak szervei, valamint a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységei részére, ennek keretében segítségnyújtás a jogszabályok értelmezésében,
 • a gazdasági társaságok és az intézmények belső szabályzatainak és kollektív szerződéseinek nyilvántartása,
 • az önkormányzat és a polgármesteri hivatal peres képviseletének ellátása,
 • a polgármesteri hivatal belső szabályzatainak szerkesztése, kezelése, kihirdetése,
 • a polgármesteri és a jegyzői utasítások szerkesztése, kezelése, kihirdetése,
 • a társasházak feletti törvényességi felügyeleti eljárások lefolytatása,
 • a polgármesteri hivatal más szervezeti egységéhez tartozó köztisztviselők által készített szerződések jogi ellenőrzése,
 • az önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatok, az önkormányzati társulások, valamint az önkormányzat által alapított költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásával kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása.

Vagyongazdálkodási feladatok

 • Az önkormányzati vagyonnyilvántartás és vagyonkataszter vezetése,
 • az önkormányzati üzletrészek nyilvántartása,
 • az önkormányzat középtávú, valamint éves vagyongazdálkodási koncepciójának elkészítése, és a realizálás figyelemmel kísérése,
 • a képviselő-testületi, és bizottsági hatáskörbe tartozó vagyonhasznosítások (ingó és ingatlan vagyon, üzletrészek hasznosítása, szerzése, értékesítése, vagyonkezelése) előkészítése,
 • az ingatlanvagyon-változás tendenciáinak elemzése,
 • ellátja az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos képviselő-testületi döntések előkészítését és végrehajtását,
 • ellátja az önkormányzati tulajdonú erdők telepítésével, illetve kivonásával járó feladatokat,
 • gondoskodik az önkormányzati tulajdonú termőföldek, erdők hasznosításáról,
 • elvégzi a fejlesztési területek kialakításával kapcsolatos feladatokat,
 • nyomon követi a befektetői fejlesztési igényeket, és kezdeményezi azok megvalósítását,
 • az önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos földhivatali eljárások kezdeményezése, előkészítése, esetlegesen végrehajtása,
 • az önkormányzati tulajdonú vállalkozói inkubátorház helyiségeinek bérbeadásával kapcsolatos feladatok.

Kontroller

 • A polgármesteri hivatal, az önkormányzati intézmények és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok költséghatékonyságának folyamatos vizsgálata,
 • a beruházások gazdasági számításainak ellenőrzése,
 • a jegyző utasítása szerint elemzések készítése,
 • a polgármesteri hivatal és az önkormányzati intézmények, valamint a gazdasági társaságok beszámoló-rendszerének kialakítása.