Polgármesteri kabinet

A polgármesteri kabinetbe tartozó köztisztviselők feladata és hatásköre

Titkárságvezető, titkársági ügyintéző

 • A polgármester programjának szervezése, koordinálása,
 • a polgármester tevékenységével, programjával, városi eseményekkel összefüggő adminisztrációs feladatok ellátása,
 • kapcsolattartás magánszemélyekkel, cégekkel, szervezetekkel, egyesületekkel,
 • protokollfeladatok ellátása,
 • a polgármesteri pénzügyi keret – belső szabályzatnak megfelelő – kezelése, naprakész nyilvántartása, adatszolgáltatás.

Kabinetvezető

 • A polgármester által meghatározott anyagok véleményezése,
 • szakterületének megfelelő pályázatok figyelése, véleményezése, javaslattétel,
 • városstratégiai kérdésekben a polgármesteri döntés előkészítésének segítése,
 • a munkájához kapcsolódó képviselő-testületi anyagok előkészítése a polgármester megbízása alapján,
 • a gazdasági ügyekért felelős alpolgármester munkájának segítése,
 • a nonprofit gazdasági társaságokkal és közalapítványokkal kapcsolatosan stratégiai tervezés, általános gazdálkodási területeken a tanácsadás, döntés-előkészítés.

Kommunikációs referens

 • Az önkormányzati kommunikációs feladatok, sajtótevékenységek ellátása,
 • kapcsolattartás a média képviselőivel (újság, televízió, rádió),
 • lapszemlék, sajtó-összefoglalók készítése,
 • közreműködik a polgármester és az alpolgármesterek nyilvános fellépéseinek, sajtószerepléseinek megszervezésében, előkészítésében,
 • sajtótájékoztatók szervezése,
 • sajtófigyelés,
 • a helyi médiumok tájékoztatása a közérdeklődésre számot tartó eseményekről,
 • szoros kapcsolatot tartása a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeivel, az önkormányzati intézményekkel és gazdasági társaságokkal,
 • a munkájához kapcsolódó képviselő-testületi anyagok előkészítése a polgármester megbízása alapján.

Főépítész

 • Területfejlesztési, városépítési, rendezési stratégiai programok, tervek kidolgozása, képviselő-testület elé terjesztése,
 • rendezési tervek készíttetése, azok módosításáról, karbantartásáról való gondoskodás, az azokkal összefüggő nyilvántartás naprakész vezetése,
 • az önkormányzati és külső beruházások szakmai véleményezése az előkészítés szakaszában,
 • a műemlékvédelem helyi értékeinek képviselete,
 • az épített és természeti környezet védelme, a helyi értékvédelem elősegítése,
 • önkormányzati építésügyi feladatok ellátásával kapcsolatos ügyintézés (Étv. 6/A. § (3) bekezdése szerint),
 • egyedi építéshatósági engedélyezési eljárásokban szakvélemény készítése,
 • egyedi közterület-használati eljárásokban szakvélemény készítése,
 • egyéb hatósági egyeztetési feladatok, vagyonhasznosítási,
 • városfejlesztési ügyekben szakvélemény készítése,
 • városfejlesztéssel foglalkozó vagy azt érintő civil szervezetekkel való kapcsolattartás,
 • közreműködik a közlekedési koncepció kidolgozásában.
 • rendeltetést is igazoló hatósági bizonyítvány kiállításával kapcsolatos ügyintézés, az építési engedélyhez, egyszerű bejelentéshez vagy örökségvédelmi bejelentéshez nem kötött, 2012. december 31. után épített építmény felépültére vonatkozóan az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából (314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 26/C. § (2) bekezdése szerint),
 • hatósági bizonyítvány kiállításával kapcsolatos ügyintézés, az építmény, az építményen belüli rendeltetési egység rendeltetésének megváltoztatásáról az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából (314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 26/C. § (3) bekezdése szerint).

Főkertész

 • A települési zöldfelület-rendszer fenntartási, fejlesztési koncepciójának elkészítése,
 • a település zöldfelületi értékeinek védelme, annak színvonalát szolgáló egységes intézkedések végrehajtása (fásítási és virágosítási tervek készítése),
 • a helyi jelentőségű természetvédelmi területekkel és értékekkel kapcsolatos hatósági feladatok ellátása, kezelési tervek készíttetése,
 • a település zöldfelületeivel összefüggő szakmai tervek véleményezése,
 • a zöldfelületeket érintő önkormányzati rendelettervezetek előkészítése,
 • közreműködés a zöldfelületek korszerű nyilvántartásában, a meglévő térinformatikai rendszerhez kapcsolódó számítógépes adatbázis készítésében,
 • hivatalból államigazgatási, közigazgatási eljárás kezdeményezése, az eljárás lefolytatása, a jogerős határozat végrehajtása,
 • részvétel településrendezési tervek szakági tervezési programjának megállapításában,
 • a rendezési terv szakmai előírásainak betartatása, ellenőrzése, az észlelt rendellenességek jelzése,
 • környezetrendezési, kertépítészeti tervpályázatok lebonyolítása,
 • városi játszóterek fejlesztési koncepciójának elkészítése, kötelező felülvizsgálatok elvégeztetése,
 • szakmai programok, versenyek (Gyulai Virágok Fesztiválja, Városi Virágosítási Verseny) szervezése, lebonyolítása, a Virágos Magyarországért elnevezésű versenyre való nevezés esetén a felkészülés lebonyolítása, koordinálása,
 • fakivágási engedélyek, fagallyazási hozzájárulások, továbbá egyéb zöldfelületeket érintő beavatkozások esetén tulajdonosi hozzájárulások kiadása.

Főépítészi ügyintéző

 • A főépítész hatáskörébe tartozó eljárások, döntések előkészítése,
 • a főépítészhez érkező ügyiratok kezelése, iktatása, irattárazása,
 • kapcsolattartás a hatóságokkal, egyéb társszervekkel, tervezőkkel,
 • a főépítész utasítása szerinti egyéb feladatok.

Városmarketing-referens

 • A marketingreferens hatáskörébe tartozó városmarketing-kiadványok szerkesztése és elkészítése, az önkormányzat által megjelentetni kívánt egyéb időszaki kiadványok, tájékoztató anyagok lektorálása,
 • a városmarketing információs rendszer kialakítása és működtetése,
 • kapcsolatkiépítés és kapcsolatfenntartás szakmai szervezetekkel és városi civil szervezetekkel, vállalkozásokkal,
 • folyamatos információgyűjtés a városmarketing-tevékenység ellátásához, az információk rendszerezése és igény szerinti tájékoztatás nyújtása a városvezetés felkérésére a lakosság, a vállalkozók, intézmények és az egyéb szereplők részére,
 • szoros kapcsolatot kialakítása a polgármesteri hivatal és az önkormányzat más intézményeivel, gazdasági társaságaival,
 • az önkormányzat arculatának kialakításával kapcsolatos feladatok ellátása (éves terv elkészítése, kapcsolattartás, rendezvények szervezése),
 • nemzetközi és testvérvárosi kapcsolatokkal összefüggő feladatok ellátása,
 • a munkájához kapcsolódó képviselő-testületi anyagok előkészítése a polgármester megbízása alapján.