Igazgatási osztály

Igazgatási osztály

Az Igazgatási osztály részletes feladata és hatásköre:

Általános igazgatás

  • Anyakönyvvezetői feladatok ellátása, állampolgársági ügyek intézése,
  • hagyatéki ügyek intézése;
  • a Polgári Törvénykönyvből eredő feladatok ellátása (birtokvédelem, talált tárgyak, stb.);
  • a kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos hatósági ügyek ellátása (bejelentésköteles, működésiengedély-köteles);
  • telepengedélyek kiadása;
  • hatósági bizonyítványok, igazolások kiadása;
  • termőföld adásvételével és haszonbérletével kapcsolatos hirdetményi közzétételi feladatok ellátása;
  • hatósági ellenőrzési feladatok ellátása, ellenőrzésekben való részvétel;
  • a nem üzleti célú szálláshelyek nyilvántartásba vétele;
  • üzleti célú szálláshelyszolgáltatási tevékenység nyilvántartásba vételével, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása;
  • vadkárbecslési eljárás lefolytatása;
  • az információs pult feladatainak ellátása;
  • zenés-táncos rendezvények engedélyezésével kapcsolatos feladatok ellátása;
  • zajkibocsátási határérték megállapítása üzemi és szabadidős zajforrások esetében;
  • közterületi rendezvények esetén zajkibocsátási határérték megállapítása;
  • állattartással és állatvédelemmel kapcsolatos jogszabályokból adódó feladatok ellátása;
  • a közterület-használat engedélyezési eljárásával kapcsolatos feladatok ellátása;
  • címkezelési feladatok ellátása során a központi címregiszter kialakításához szükséges felülvizsgálatok, címkezelési eljárások lefolytatása,
  • a címkezelési eljárásokban keletkezett címadatok rögzítése a központi címregiszterben,
  • az eljárás során az ügyfelek lakcím adatainak ellenőrzése az országos lakcímnyilvántartásban;
  • településrendezési ügyintézői feladatkörben a jegyzői hatáskörbe tartozó szakhatósági állásfoglalások kiadása a településrendezési követelményeknek, a helyi építési szabályzatnak való megfelelés kérdésében,
  • önkormányzati rendelettel elrendelt tilalomról, korlátozásról vagy ezek megszüntetéséről – a változtatási tilalom kivételével – az érintettek tájékoztatása,
  • helyi vízgazdálkodási hatósági ügyek intézése (72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint),
  • közreműködés a településrendezési koncepció, a településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat módosításában, megalkotásában,
  • az ingatlannyilvántartásba bejegyzett építési és/vagy telekalakítási tilalmak felülvizsgálata, illetve iratmásolatok kiadása az ügyfeleknek, valamint jogszabályban előírt adat- és
  • iratszolgáltatás más hatóságok részére a korábbi építésügyi hatósági eljárásokkal összefüggésben.

Közterület-felügyelet

  • A város közterületi rendjére, tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megszüntetése, szankcionálása,
  • a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése,
  • közreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében,
  • közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében,
  • közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében,
  • közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében,
  • közreműködés hatósági ellenőrzések lefolytatásában (állattartási, ebrendészeti feladatok);
  • intézkedés vagy intézkedés kezdeményezése, a feladatkörébe tartozó jogszabálysértő tevékenység vagy mulasztás észlelése vagy tudomásra jutása esetén,
  • szabálysértés elkövetőjével szemben jogszabályban meghatározott esetekben helyszíni bírság kiszabása,
  • a közterület használatáról szóló önkormányzati rendeletben foglalt kötelezettségek betartásának ellenőrzése,
  • mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa jogszerű használatának és birtoklásának ellenőrzése,
  • együttműködés a rendőrséggel, valamint a helyi polgárőrszervezettel,
  • közreműködés a kerékbilincs le- és felszerelésénél,
  • házszámtáblák kihelyezésének ellenőrzése.

Iktató

  • Iktatás, irattárazás feladatainak intézése,
  • postázás.

Környezetvédelemi, katasztrófavédelemi és egyéb feladatok

  • Vis maior és katasztrófa esetén kapcsolattartás és a közreműködés megszervezése a védelmi szervekkel,
  • mezőgazdasági célú földterületek nyilvántartása, a használat ellenőrzése,
  • a művelés szempontjából felhagyott és elhanyagolt területek parlagfű és egyéb allergén gyomnövények elleni közérdekű védekezési feladatainak ellátása, azok mentesítésében való közreműködés,
  • a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása (a hulladékgazdálkodásról szóló jogszabályok szerinti feladatok ellátása, a helyi hulladékgazdálkodási terv végrehajtásának ellenőrzése),
  • katasztrófavédelmi referensi feladatok ellátása,
  • lágyszárú növények elburjánzásának megakadályozásával kapcsolatos, jegyzői hatáskörébe tartozó eljárási feladatok ellátása.