Önkormányzati és kulturális osztály

Az önkormányzati és kulturális osztály részletes feladat- és hatásköre belső szervezeti egységenként

Szervezési feladatok

 • a Képviselő-testület és a bizottságok működésével kap­csolatos előkészítő, szervező, végrehajtó feladatok, ügyviteli teendők ellátása,
 • a Képviselő-testület elé kerülő előterjesztések előzetes jogi kontrollja,
 • önkormányzati rendeletek tervezetének előkészítése az ágazati osztállyal együtt,
 • interpellációval, átruházott hatáskörben hozott döntéssel, lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatos testületi előterjesztések elkészítése, a kapcsolódó szervezési feladatok lebonyolítása,
 • a belső szervezeti egységek közötti koordinációs feladatok ellá­tása,
 • a képviselők és bizottsági tagok, részönkormányzati tagok információval való ellátása. Ennek érdekében a két ülés között történt eseményekről szóló beszámoló testületi előterjesztésének elkészítése,
 • a nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos előkészítő, szer­vező, végrehajtói feladatok, ügyviteli teendők ellátása,
 • a civil szervezetekkel történő kapcsolattartás, együttműködés, a támogatásukra vonatkozó döntések előkészítése, a végrehajtás nyomon követése és az elszámoltatás; a városi civil fórum és a civil referens munkájának segítése,
 • a bizottságok és a nemzetiségi önkormányzatok titkári teendőinek ellátása, a bizottság tájékoztatása az általa nyújtott támogatások elszámolásáról,
 • az önkormányzati kitüntetések adományozásával kapcsolatos feladatok ellátása,
 • a határozatok, rendeletek nyilvántartása, közzétételükkel, kihirdetésükkel kapcsolatos teendők ellátása, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt rendeletek elkészítése,
 • a másodfokú hatósági ügyek képviselő-testületi döntésre való előkészítése,
 • panaszos ügyek, közérdekű bejelentések intézése,
 • a közérdekű adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása,
 • a szépkorúak köszöntésével kapcsolatos feladatok,
 • a városi címer használatának engedélyezésével kapcsolatos feladatok,
 • kapcsolattartás a Békés Vármegyei Kormányhivatallal, törvényességi észrevételek kivizsgálása, annak koordinálása,
 • az alpolgármesteri titkárságokon az ügyviteli, adminisztrációs, szervezési és koordinációs feladatok ellátása.

Gyulavári kihelyezett ügyfélszolgálati iroda feladatai

 • Az Irodára érkező ügyiratok kezelése, iktatása, irattárazása, postai küldemények elkészítése,
 • hagyatéki ügyben a leltár elkészítése, ingóság leltározása a helyszínen (kiskorú, gondnokolt esetében), a lakás hatósági lezárása indokolt esetben,
 • az iroda épületében tartott rendezvények megszervezésében segítségnyújtás, fogadóórák lebonyolításának biztosítása,
 • napi kapcsolattartás, együttműködés a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeivel, a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.-vel, eljárás, válaszadás az onnan kapott megkeresések ügyeiben és a helyi lakosságot érintő ügyekben, szükség esetén helyszínelés, helyszíni intézkedés,
 • közérdekű bejelentések, panaszok intézése, lakossági problémák, igények jelzése az illetékes szervek felé, városrészi közmű-meghibásodások bejelentése,
 • a városrészi lakosság tájékoztatása, közérdekű közlemények közzététele.

Kulturális feladatok

 • Az ágazati törvényekből adódó fenntartói és törvényességi feladatok ellátása,
 • az ágazati koncepciók előkészítése, a végrehajtásukban való közreműködés, az abban foglaltak teljesülésének nyomon követése,
 • koordináció, kapcsolattartás a kulturális intézményekkel (Mogyoróssy János Városi Könyvtár, Gyulai Várszínház Nonprofit Kft.), valamint az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft-vel,
 • a kulturális, közművelődési tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátása, rendezvények, városi ünnepségek szervezése, és az ezekhez tartozó szakfeladatok gazdálkodásának koordinálása,
 • éves ellenőrzési terv szerinti szakmai ellenőrzések végzése az önkormányzati fenntartású ágazati intézményeknél és gazdasági társaságoknál,
 • az ágazati intézmények működésével kapcsolatos testületi előterjesztések készítése, koordinálása, az ágazatra vonatkozó testületi döntések végrehajtásának felügyelete,
 • a jogszabályban meghatározott intézményi statisztikai adatok gyűjtése,
 • városi rendezvények támogatására vonatkozó döntések előkészítése, a végrehajtás nyomon követése, elszámoltatás, a döntéshozók tájékoztatása a támogatások elszámolásáról,
 • együttműködés a városi rendezvények programtervének kialakításában, egyeztetés a szervezőkkel,
 • a városi nyugdíjas napi ünnepség és a nyugdíjasok karácsonyi ünnepségének szervezése, valamint a kiváló diákok köszöntése,
 • a Helyi Értéktár Bizottság működésével kapcsolatos előkészítő, szervező és végrehajtói feladatok ellátása,
 • a gyulaanno.hu honlap üzemeltetése, karbantartása, a tartalomhoz kapcsolódó fotók és dokumentumok gyűjtése.

Sportügyi és köznevelési feladatok

 • Az ágazati törvényekből adódó fenntartói és törvényességi feladatok ellátása,
 • az ágazati koncepciók előkészítése, a végrehajtásukban való közreműködés, az abban foglaltak teljesülésének nyomon követése,
 • kapcsolattartás a Gyulasport Nonprofit Kft.-vel, valamint a NKft. szakmai tevékenységének felügyelete,
 • sportszervezetek támogatására vonatkozó döntések előkészítése, a végrehajtás nyomon követése, elszámoltatás, a döntéshozók tájékoztatása a támogatások elszámolásáról,
 • köznevelési (oktatási) intézményekkel kapcsolatos, jegyzői hatáskörbe tartozó feladatok ellátása,
 • köznevelési (oktatási) intézményekkel kapcsolatos, önkormányzati hatáskörbe tartozó ügyek intézése, döntésre való előkészítése,
 • kapcsolattartás az önkormányzati fenntartású óvodákkal; szakmai felügyelet, ellenőrzés, ezen intézményekkel kapcsolatos jegyzői, illetve önkormányzati döntések előkészítése,
 • kapcsolattartás a városi, állami és egyházi fenntartásban lévő köznevelési intézményekkel, a köznevelési kerekasztal működtetése,
 • a városi ösztöndíjrendszerrel kapcsolatos pályáztatási és döntés-előkészítő feladatok ellátása.

Gondnoksági és informatikai feladatok

 • A Városháza épületének, a gyulavári kihelyezett ügyfélszolgálati iroda épületének, a Gyula, Béke sgt. 14–16. szám alatti vállalkozói Inkubátorháznak az önkormányzat vendégháza, valamint a Civil Szolgáltató Központ (5700 Gyula, Béke sgt. 67.) üzemeltetése,
 • a polgármesteri hivatal gépjárműveinek üzemeltetése,
 • a Városháza épületében melegítőkonyha működtetése,
 • a portaszolgálat, a karbantartó- és a takarítómunkák ellenőrzése,
 • a képviselő-testületi, bizottsági és részönkormányzati ülések, egyéb rendezvények technikai feltételeinek biztosítása,
 • az üzemeltetéssel kapcsolatos ügyviteli, karbantartási feladatok végrehajtása, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, a kifizetések teljesítése és elszámolása,
 • az önkormányzat és intézményeinél felmerülő vagyonbiztosítási ügyek intézése,
 • a szigorú számadású nyomtatványok beszerzése, készletezése, nyilvántartása,
 • a polgármesteri hivatal tulajdonában lévő tárgyi eszközök selejtezése, leltározásban való közreműködés,
 • hirdetmények kifüggesztése,
 • bélyegzők nyilvántartásának vezetése,
 • az üzemeltetett épületek, illetve a polgármesteri hivatal vonatkozásában jelentkező munka- és tűzvédelmi feladatok koordinálása,
 • a telefonközpont és a telefonkészülékek üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása,
 • a reprezentációs kiadásokkal kapcsolatos ügyintézés,
 • a városi zászlózási tevékenység ellenőrzése,
 • az üzemeltetett épületek takarítása,
 • számítástechnikai feladatok ellátása,
 • hardver- és szoftverüzemeltetés,
 • szakrendszerek frissítésében közreműködés,
 • számítógépes hálózat, levelezőrendszer, adatmentési rendszer, vírusvédelmi rendszer üzemeltetése, karbantartása,
 • adatvédelmi feladatok ellátása,
 • az önkormányzati intézmények informatikai fejlesztéseihez tanácsadás, segítségnyújtás az informatikai rendszerek üzemeltetéséhez, karbantartásához, a meghibásodások kiküszöböléséhez,
 • közreműködés a meglévő térinformatikai adatbázis karbantartásában és továbbfejlesztésében,
 • közreműködés a városi honlap karbantartásában és fejlesztésében,
 • nyomtatóhálózat üzemeltetése,
 • rendezvények informatikai hátterének biztosítása,
 • az információbiztonsági feladatok elvégzése, koordinálása.