Döntéshozatali eljárás

A képviselő-testületi döntéshozatali eljárás szabályai

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet (Szmsz.) szerint:

„10.  A képviselő-testület ülése, az ülésvezetés szabályai

14. §

 

(1)  A képviselő-testület nyilvános ülésén bármely állampolgár részt vehet.

(2)   Ha a zárt ülés tartása az érintett nyilatkozatától függ, akkor legkésőbb a személyét érintő napirendi pont bizottsági véleményezését megelőző nap 16 óráig be kell szerezni írásbeli nyilatkozatát arról, hogy beleegyezik-e nyílt ülés tartásába és amennyiben tisztségre, megbízatásra történő jelölésről van szó, azt vállalja-e. Ha e személy a bizottsági véleményezéskor még nem ismert, úgy legkésőbb a képviselő-testület ülésének kezdetéig kell a nyilatkozatát beszerezni.

15. § 

(1)   A képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén a főállású alpolgármesterek között, a polgármester által kialakított munkamegosztás szerinti általános helyettes alpolgármester, az Ő akadályoztatása esetén a másik főállású alpolgármester, együttes akadályoztatásuk esetén a társadalmi megbízatású alpolgármester, az előzők együttes akadályoztatása esetén a Humán- és Társadalompolitikai Bizottság elnöke vezeti.

(2)   A képviselő-testület rendszerint nyílt ülésen kezdi meg munkáját. Elsőként az interpellációkra, kérdésekre kerül sor, melyekre ülésnaponként 60 perc áll rendelkezésre azzal, hogy ennek meghosszabbításáról a képviselő-testület egyszerű többséggel dönthet.

Az interpellációk, kérdések után az ülés a tájékoztatókkal, a fő napirend előtti beszámolókkal, majd a fő napirendi pontok megvitatásával folytatódik.

(3)  A zárt ülés rendszerint a nyílt ülést követően kerül megtartásra, kivéve, ha a képviselő-testület a napirend elfogadásánál ettől eltérően dönt.

(4)   A polgármester a testületi ülés vezetése során:

1.    a jelenléti íven szereplő aláírások alapján megállapítja az ülés határozatképességét, ülésenként felkéri a jegyzőkönyv hitelesítőket, amennyiben az ülésről hangfelvétel nem készül,

2.    előterjeszti, szavazásra bocsátja az ülés napirendi javaslatát, és a sürgősségi indítványt,

3.    biztosítja a képviselők interpellációs és kérdezési jogának gyakorlását,

4.    tájékoztatást ad az előző testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről,

5.    ismerteti az átruházott hatáskörben hozott döntéseket,

6.    napirendi pontonként vezeti a vitát, szavazásra  bocsátja a döntési javaslatokat, ismerteti a szavazás eredményét,

7.    biztosítja a tanácskozás zavartalan rendjét.

Ennek során:

a) hozzászóláskor megadja vagy megvonja a szót, a hozzászólást félbeszakíthatja, melyet a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű többséggel felülbírálhat,

b)  figyelmezteti a hozzászólót, ha eltér a tárgyalt témától, vagy ismétli az általa korábban elmondottakat, vagy   másokról sértő módon nyilatkozik,

c) rendre utasítja, továbbá – a képviselő kivételével – a terem elhagyására kötelezheti azt a személyt, aki a képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít,

d)  tartós rendzavarás, vagy a vitát folyamatosan ellehetetlenítő esemény miatt az ülést felfüggesztheti.

8.    Ebédidő miatt, és más indokolt esetben tárgyalási szünetet rendelhet el. A szünet elrendelését bármelyik képviselő
indítványozhatja.

(5)   Bármely képviselő javaslatot tehet valamely következő képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendre, annak előterjesztőjére. A képviselő-testület a javaslatról vita nélkül, egyszerű többséggel megszavazott, formaszerű határozattal dönt.

12.  A vita

18. §

 

(1)   A polgármester a vita megkezdése előtt biztosítja, hogy az előterjesztő szóbeli pontosítást, kiegészítést tehessen, amit az előterjesztés eredeti részének kell tekinteni.

A vita az illetékes bizottság  véleményének ismertetésével kezdődik, az előterjesztéssel kapcsolatos álláspontját hozzászólásában bármelyik képviselő
és a tanácskozási joggal meghívott részletesen kifejtheti.

(2)   A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerülhet sor. A képviselő, tisztségviselő egy napirendi pont keretében 2 alkalommal szólhat hozzá, első hozzászólásának időtartama nem haladhatja meg a 8,  a második pedig a 2 percet.

A képviselő személyét érintő hozzászólás esetén a polgármester esetenként 1 percre engedélyezheti az érintett képviselő válaszadását.

(3)   A polgármester napirendi pontonként 1 alkalommal engedélyezheti a tanácskozási joggal meghívottak hozzászólását, melynek időtartama legfeljebb 3 perc lehet.

(4)  Az idő túllépése – melyet számítógép hang jelez – miatt a polgármester megvonhatja a szót a felszólalótól.

(5)  Érdemi módosító javaslat az ülésen, a szavazás megkezdése előtt, írásban – költségvetést érintő módosításnál kizárólag a fedezet megjelölése mellett – nyújtható be, kivéve a jegyző indítványát jogsértés elkerülése érdekében. A vita alatt a napirendi pont előadója vagy előkészítője válaszolhat a hozzászólásokra. A vita során, a döntéshozatal előtt a jegyzőnek szót kell adni, ha a javaslat törvényessége vonatkozásában észrevételt kíván tenni.

(6)   A szavazást követően a napirendi ponthoz újabb hozzászólásnak helye nincs.

 

13.  A szavazás

19. §

(1)   A képviselő-testület a nyílt szavazáson kívül bármely képviselő javaslatára titkos szavazást tarthat mindazokban az ügyekben, amelyekben a Mötv. szerint zárt ülést köteles tartani, vagy zárt ülést tarthat. A titkos szavazás – melynek elrendeléséhez egyszerű többség szükséges – lebonyolítható gépi szavazással, vagy urnába helyezendő szavazólapon, a Humán- és Társadalompolitikai Bizottság közreműködésével. A szavazólapos titkos szavazás eredményét a bizottság elnöke ismerteti.

 

(2)   Név szerinti szavazást  a Mötv.-ben meghatározott eseteken túl akkor kell tartani, ha arról a képviselő-testület egyszerű többséggel határoz.

(3)   Név szerinti szavazás esetén a  polgármester egyenkét olvassa a képviselők nevét, akik a nevük felsorolásakor az “igen”, “nem” vagy “tartózkodom” kijelentéssel szavaznak.   

(4)   A határozati javaslatokat a polgármester – eltérő indítvány hiányában – egyenként, az előterjesztés szerinti sorrendben bocsátja szavazásra úgy, hogy határozatonként először az ülésen előterjesztett módosító indítványokat kell megszavaztatni, azok indítványozásának sorrendjében, majd a bizottságok által javasolt módosításokat.

       Amennyiben a határozati javaslat több pontból áll, vagy egy-egy pont több választási lehetőséget tartalmaz, e bekezdés rendelkezéseit pontonként, illetve változatonként kell alkalmazni.

       Ha az elfogadott módosítás a határozati javaslat egy részét érinti, akkor a módosítással érintett eredeti javaslatról csak abban az esetben kell szavazni, amennyiben a módosítást nem egyhangúan fogadta el a képviselő-testület.

(5)   A polgármester a módosító indítványokat a végszavazás megkezdése előtt szó szerint ismerteti. A több változatot tartalmazó javaslatokra történő szavazásra az eredeti előterjesztés szerinti szavazati arány vonatkozik. Az eredeti határozati javaslatot az elfogadott módosítással együtt fel kell tenni szavazásra.

(6)   A szavazás a szavazatszámláló berendezés szavazópultján lévő „igen”, „nem”, „tartózkodik” gombok valamelyikének megnyomásával történik. Kézfelemeléssel történik a szavazás a szavatszámláló berendezés meghibásodása esetén, vagy szavazatszámláló berendezés hiányában, ha a helyszín nem teszi lehetővé annak használatát, vagy ha a képviselő-testület egyszerű többséggel úgy dönt.

20. §

(1)   A szavazás során született döntést ugyanazon képviselő-testületi ülésen csak 1 esetben, és csak akkor lehet újra szavazásra bocsátani, ha a képviselő-testület a tárgyat minősített többséggel újra napirendre tűzi. Amennyiben az újabb szavazással a korábbi döntés megváltozik, úgy a korábbi határozat automatikusan hatályát veszti.

(2)   Amennyiben több javaslat is megkapja a határozat meghozatalához szükséges szavazatot, közülük mindegyiket érvényes döntésnek kell tekinteni, kivéve, ha a döntések kizárják egymást. Ebben az esetben a legtöbb szavazatot kapott javaslat kerül a határozatba.

(3)  A pontonként megszavazott határozati javaslatot egyben is szavazásra kell bocsátani.

(4) A polgármester ismerteti a döntést.

 

14. Kizárás, személyes érintettség

21. §

(1) Személyesen érintett az, aki a napirendi pont tárgyával maga, vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója bármilyen jogviszony keretében a napirend tárgyalásakor kapcsolatban áll, vagy gazdasági érdeke miatt felléphet.

(2) Amennyiben a személyes érintettség bejelentését elmulasztó képviselő által leadott szavazat nélkül nem lenne meg a döntéshez szükséges
többség, úgy a polgármester a következő képviselő-testületi ülésre ismét előterjeszti a döntést igénylő ügyet.

 

15. Szavazati arányok

22. §

(1)   A képviselő-testület akkor határozatképes, ha a megválasztott 14 képviselőből 8 fő jelen 
van.

(2) A Mötv.-ben továbbá más törvényben meghatározott eseteken felül minősített többség, azaz a megválasztott 14 képviselőből  8  fő igen szavazata szükséges az alábbi ügyekben:

1. törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás vonatkozásában a személyi alapbér meghatározása;

2.   helyi népszavazás kiírása;

3. önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek, díjak meghatározása, használatuk szabályozása; adományozása;

4.   a gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról szóló éves beszámoló elfogadásáról;

5.   a helyi adó megállapítása;

6.   a településrendezési terv jóváhagyása;

7.   hitelfelvétel;

8.  kötvénykibocsátás;

9.   a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntés;

10. új önként vállalt feladat vállalása, valamint 
arról történő lemondás;

11. 15 M Ft egyedi értéket meghaladó tulajdon- és vagyoni értékű jogokkal való rendelkezés, elidegenítés – ideértve az önkormányzat tulajdonában lévő
üzletrészek, részvények, értékpapírok értékesítését -, hasznosítás, ingatlan lízing;

12. likvid értéken történő értékesítés;

13. önkormányzati vagyon szerzése valamint ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlása, amennyiben azokhoz költségvetési forrás
biztosítása szükséges;

14. 5 M Ft vagyonérték feletti ingyenes vagyonszerzés;

15. önkormányzati vagyon feletti térítésmentes rendelkezés,  az önkormányzat vagyonrendeletének 11/A. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kivételekkel;

16. követelés elismerése;

17. követelésről lemondás, vagy mérséklés kérelemre, 200 E Ft felett;

18. koncesszióba adás;

19. készfizető kezességvállalás;

20. várospolitikai jelentőségű koncepciók, tervek, programok elfogadása;

21. gazdasági társaság alapítása, megszüntetése, döntés az abban való részvételről, kilépésről, beszámolója, üzleti terve elfogadása; létesítő okirat módosítása;

22. közalapítvány szervezetének módosítása, megszüntetése;

23. közérdekű kötelezettségvállalás 15 MFt egyedi értékhatár felett;

24. döntés a pályázati alap felhasználását igénylő pályázatok benyújtásáról, és a forrás biztosításáról;

25. fenntartói és tulajdonosi jogkörből adódó hatósági ármegállapítás (étkezési-,  közterület-használati díj);

26. vagyonkezelésbe adás, vagyonkezelésbe vétel, vagyonkezelési szerződés elfogadása;

27. olyan határozathozatalhoz, amely önkormányzati rendelet módosítását vonja maga után, valamint következő évi (évekbeli) pénzügyi elkötelezettséget tartalmaz;

28. a képviselő-testület hatáskörének átruházása;

29. napirendi pont ugyanazon ülésen történő ismételt napirendre tűzése.

 

16. A határozat és végrehajtása 

23. § 

(1) A
képviselő-testület jegyzőkönyvi rögzítéssel, számozás és formaszerű határozat
nélkül dönt:

1.    a napirend meghatározásáról, sürgősségi indítvány felvételéről,

2.    ügyrendi és eljárási jellegű kérdésekről,

3.    a képviselői interpellációra adott válasz elfogadásáról,

4.    a hozzászólás további folytatásának engedélyezéséről (ha azt a polgármester az Szmsz-ben foglalt jogköre alapján
félbeszakítja),

5.    a név szerinti, és a kézfelemeléssel történő szavazás elrendeléséről.

(2)   A képviselő-testület számozott, formaszerű, normatív vagy egyedi határozatot hoz az (1) bekezdésbe nem tartozó döntéseiről.
A határozat tartalmazza a testület döntését szószerinti megfogalmazásban, valamint a végrehajtás határidejét és a végrehajtásért felelős személy(ek)
megnevezését.

(3)  A képviselő-testület normatív határozatainak közzététele a polgármesteri hivatalban az erre a célra rendszeresített hirdetőtáblán, kifüggesztéssel történik, legalább 15 napon át. A határozat közzétételének napja a kifüggesztés napja. A kifüggesztés tényét, valamint annak kezdő és befejező napját a határozatok kivonatának kifüggesztett példányán fel kell tüntetni.

(4) A képviselő-testület ülésén elfogadott határozatok – a zárt ülésen, önkormányzati hatósági ügyben hozott egyedi határozatok kivételével – megtekinthetők a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Kulturális Osztályán, a Gyulavári Szakigazgatási Kirendeltségen, a Mogyoróssy
János Városi Könyvtár Helytörténeti Gyűjteményében, valamint az önkormányzat honlapján.

24. §

(1)   A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a képviselő-testület rendes üléseire írásos beszámolót kell  készíteni, melyet a jegyző terjeszt elő. A beszámoló alapja a felelősök írásos jelentése.

(2)   A határozat végrehajtásáról a határidő lejártát, valamint a feladat elvégzését követő képviselő-testületi ülésen kell beszámolni. Ha a határozatot azonnal végre kell hajtani, a végrehajtásról vagy annak helyzetéről a következő testületi ülésen kell számot adni.

(3) A beszámolónak tartalmaznia kell:

1.    a lejárt határidejű határozat szövegét,

2.    a határozat végrehajtásáért felelős személy nevét, beosztását,

3.    a határozat végrehajtása során tett intézkedések lényegét, azok eredményét,

4.    a végrehajtás akadályait, annak okait.

 

17.  A rendelet 

25. §

(1)  A képviselő-testület – törvényben meghatározottakon felül – rendeletet alkot különösen:

1.    a települési képviselő, a bizottság elnöke és tagja, valamint a tanácsnok tiszteletdíjának és természetbeni juttatásának – a törvény keretei közötti – megállapításáról,

2.    a helyi kitüntetésekről, címekről, díjakról és azok adományozásának rendjéről,

3.    az önkormányzat jelképeiről és azok használatáról.

(2)  Rendelet alkotását kezdeményezheti:

1.    a polgármester, az alpolgármester, a települési képviselő,

2.    a jegyző, aljegyző,

3.    a képviselő-testület bizottsága,

4.    a részönkormányzat,

5.    a települési nemzetiségi önkormányzat.

(3) A kezdeményezést a polgármesternél vagy a jegyzőnél lehet írásban benyújtani. A kezdeményezésről, a rendelet előkészítéséről a vezetői értekezleten döntenek a tisztségviselők és a jegyző.

(4) A rendeletalkotás előkészítése során a társadalmi egyeztetés érdekében az önkormányzat honlapján biztosítani kell – az (5) bekezdésben foglalt kivételekkel – a rendelettervezet és indokolása (a továbbiakban együtt: rendelettervezet) letölthetőségét és véleményezhetőségét.

(5) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani a rendeletet tervezetet az alábbi tárgykörökben, esetekben:

 1. költségvetés megállapítása, módosítása, zárszámadás, valamint a kapcsolódó mellékletek tartalma, 
 2. helyi adók, közszolgáltatási díjak, fenntartói és tulajdonosi jogkörből eredő árak, díjak megállapítása,
 3. lekötött betétekből származó bevételek, egyéb önkormányzati pénzeszközök, alapok felhasználása,
 4. önkormányzati támogatások helyi eljárási rendjének, feltételeinek meghatározása,
 5. hatósági díjak megállapítása,  az önkormányzat vagyona és annak hasznosítása,
 6. aképviselő-testület és szerveinek szervezete, feladat- és hatásköre, működése, eljárásainak rendje, valamint az önkormányzathoz kapcsolódó személyek, szervezetek tevékenysége
 7. köztisztviselők munkavégzése, juttatása és támogatása,
 8. ha a rendeletmódosítás kizárólag technikai, formai jellegű, egyszerű szöveg-, vagy megnevezés módosítást tartalmaz,
 9. ha rendeletmódosításra kizárólag felsőbb szintű jogszabállyal való összhang biztosítása érdekében van szükség,
 10. ha a rendeletmódosítás nem eredményez lényeges változást a rendelet személyi hatálya alá tartozókra vonatkozó jogok és kötelezettségek tekintetében,
 11. ha rendelet sürgős megalkotásához kiemelkedő közérdek fűződik, vagy a város fontos pénzügyi, gazdasági, természetvédelmi, környezetvédelmi, örökségvédelmi érdekeinek védelme miatt szükséges.

(6) Az állampolgárok, a nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek a rendelettervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak az önkormányzat honlapján – a véleményezésre kialakított oldalon – megadott elektronikus levélcímen és határidőig.

A véleményezésre minimum 8 napot kell biztosítani, melynek lejártát követően a felhívást a honlapról el kell távolítani.

(7) A véleményezőnek fel kell tüntetnie a nevét. A vélemény és a név elektronikus megküldésével az érintett személyes adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást megadottnak kell tekinteni.

A beérkező vélemények nem tartalmazhatnak jó erkölcsbe ütköző, vagy becsület csorbítására alkalmas kifejezést és nem sérthetik senkinek a jó hírnevét. Az ilyen tartalmú valamint a rendelettervezet tárgyához nem illeszkedő vagy név nélküli véleményt figyelmen kívül kell hagyni.

(8) A beérkezett vélemények ismeretében az előterjesztő dönt a rendelettervezet esetleges módosításáról, kiegészítéséről. A véleményekről a rendelettervezetet tárgyaló bizottságot tájékoztatni kell egy írásos összesítő formájában.

(9)  A rendelettervezetet a jegyző készíti elő. A költségvetésről és a zárszámadásról szóló rendelettervezetet,  továbbá a képviselő-testület szervezeti
és működési szabályzatáról szóló rendelettervezetet a polgármester és a jegyző együttesen terjesztik a képviselő-testület elé.  

(10) A rendelettervezetet a Humán- és Társadalompolitikai Bizottság jogi szempontból megvizsgálja, valamint a tárgya szerint illetékes bizottság megtárgyalja.

(11) Az elfogadott rendelet hiteles, végleges szövegét a jegyző szerkeszti meg és gondoskodik a hatályos rendeletek jegyzékének naprakészségéről.

A rendeletet megalkotó képviselő-testületi ülés időpontját a rendeleten fel kell tüntetni.

(12) A rendeletek megtekinthetők a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Kulturális Osztályán, a Gyulavári Szakigazgatási Kirendeltségen, a Mogyoróssy János Városi Könyvtár Helytörténeti Gyűjteményében, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan az
önkormányzat honlapján;

(13) A rendelet kihirdetése a polgármesteri hivatalban erre a célra rendszeresített hirdetőtáblán, kifüggesztéssel történik, legalább 15 napon át. A rendelet kihirdetésének napja a kifüggesztés napja. A kifüggesztés tényét, valamint annak kezdő és befejező napját a rendelet kifüggesztett példányán fel kell tüntetni.

(14) Az elfogadott rendeletről a helyi sajtó útján a lakosságot tájékoztatni kell. A lakosság széles körét érintő rendeletet teljes terjedelemben meg kell jelentetni. 

(15)  A rendeletek hatályosulását választási ciklusonként 1 alkalommal felül kell vizsgálni.“