Döntéselőkészítés rendje

A képviselő-testületi döntések előkészítésének rendje

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2013.(I.25.)
önkormányzati rendelet (Szmsz.) szerint:

5. Aképviselő-testület összehívása

8. §

(1)   A képviselő-testület ülését a polgármester akadályoztatása esetén az Szmsz. 36. § (2) bekezdésében meghatározott helyettesítési rend szerint az alpolgármester hívja össze.

(2)   A képviselő-testület ülését általában a városháza dísztermében, csütörtöki napon 9 órai kezdettel tartja. Indokolt esetben az ülés kivételesen máshol is megtartható, vagy más időpontra is összehívható. A rendkívüli képviselő-testületi ülés 14 órakor kezdődik, melytől indokolt esetben el lehet térni.

(3)   A testületi ülést egy tárgyalási napon 22 óráig be kell fejezni. 22 óra után akkor folytatható az ülés, ha azt a képviselő-testület egyszerű többséggel megszavazza. 

(4)   A képviselő-testületi ülésszünet alatt a kötelezettségvállalással nem járó halaszthatatlan ügyekben – az át nem ruházható hatáskörök kivételével
– a polgármester jár el utólagos beszámolási kötelezettség mellett.

6. Ameghívó

9. §

(1) A meghívót és az előterjesztéseket írásos vagy elektronikus formában úgy kell kiküldeni, hogy azokat a képviselők, bizottsági tagok, meghívottak és az érintettek a legelső bizottsági ülés előtt legalább 3 nappal kézhez kapják. Rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívása esetén e szabályoktól
el lehet térni. 

(2)   A meghívót a polgármester írja alá. A meghívónak tartalmaznia kell:

1.    az ülés helyét, időpontját,

2.    a javasolt napirendet,

3.    a napirendi pontok előadóit.

(3) Az ülésre meg kell hívni és az ülésen tanácskozási joggal köteles részt venni: 

1.    a jegyző, az aljegyző,

2.    a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői, szükség szerint más szakemberei,

3.    az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetői, továbbá az önkormányzat intézményeinek vezetői az interpellációk időszakában,
valamint saját intézményük, társaságuk működését, gazdálkodását érintő napirendi pontok tárgyalásánál.

(4) Az ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni:

1.    a gyulai lakóhellyel rendelkező országgyűlési valamint megyei önkormányzati képviselőket,

2.    a települési nemzetiségi önkormányzatok elnökeit,

3.    a nem képviselő bizottsági tagokat,

4.    az önkormányzat könyvvizsgálóját a véleményezési körébe tartozó témákban,

(5) A képviselő-testületi ülés időpontjáról a város lakosságát a meghívónak a Polgármesteri Hivatal és a Gyulavári Szakigazgatási Kirendeltség hirdetőtábláján történő kifüggesztésével, valamint a helyi sajtóban és az önkormányzat honlapján való megjelentetésével kell értesíteni.

(6)   A képviselő-testületi ülésekről jelenléti ívet kell vezetni. A folytatólagos ülésről a jelenléti ívet ülésnaponként kell vezetni.

7. Ünnepi testületi ülés

10. §

(1)   A képviselő-testület a 7. §
(1)-(2) bekezdésében foglaltakon túl – különösen március 15. és október 23. tiszteletére – ünnepi ülést tarthat, melynek lebonyolítására az alábbi
szabályokat kell alkalmazni.

(2)  Az ünnepi testületi ülést a polgármester hívja össze.

(3)   Az ülésre meg kell hívni:

1. a helyi önkormányzati képviselőket, valamint a gyulai lakóhelyű országgyűlési és megyei önkormányzati képviselőket;

2. a nem képviselő bizottsági tagokat;

3. a jegyzőt, az aljegyzőt;

4. a polgármesteri hivatal osztályvezetőit;

5. az önkormányzati intézmények és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetőit;

6. kitüntetés adományozása esetén az érintetteket és azok hozzátartozóit;

7. hirdetmény útján Gyula város polgárait;

8. egyéb aktuális évforduló vagy ünnepi alkalom esetén az érintetteket.

(4)   A meghívókat díszes formában kell elkészíteni és az ülés előtt legalább 10 munkanappal meg kell küldeni a címzettek részére.

(5)   Az ünnepi testületi ülést a városháza dísztermében, vagy más, alkalmas helyen kell megtartani. Az ülés forgatókönyvét az ülés előtt 15 munkanappal véglegesíteni kell. A forgatókönyv elkészítését, az esetleges előadóművészek meghívását, az ünnepi üléssel kapcsolatos teendőket a polgármesteri hivatal koordinálja.

8. Az előterjesztés

11. § 

(1) A képviselő-testület ülése elé írásban kell  a tárgyalandó anyagot benyújtani.

(2) A képviselő-testület ülése elé kerülő dokumentumok fajtái:

      1. Határozati javaslatot nem tartalmazó dokumentumok, melyek        

            a) az előző ülésen felvetett interpellációkra, kérdésekre adott válaszok, és a

            b) valamely eseményről, tevékenységről, szervezeti működésről, helyzetről, stb. készült tájékoztató. A képviselő-testület elé kerülő állandó
tájékoztatók:

               ba) Tájékoztató a képviselő-testület legutóbbi ülése óta történt fontosabb eseményekről,

               bb)  Tájékoztató a fontosabb jogszabályokról,

               bc)  Tájékoztató az önkormányzati pályázatokról,

               bd)  Tájékoztató az önkormányzat pénzügyi
helyzetéről.

      2. Aképviselő-testület döntését igénylő előterjesztések, melyek a) a fő napirend előtti beszámoló, mely határozati javaslatot tartalmaz, de bizottság nem véleményezi. A képviselő-testület elé kerülő állandó beszámolók:

      aa) Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről,

      ab) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

      b) a fő napirendi pont, mely határozati javaslatot, vagy rendelettervezetet tartalmaz, és általában egy vagy több bizottság véleményezi.

 

(3)   A napirendi pontok előkészítőit és az előterjesztéseket megtárgyaló bizottságokat a heti vezetői értekezleten a polgármester és a jegyző – a bizottságok feladat- és hatáskörét figyelembe véve – jelöli ki. A bizottság, valamint a részönkormányzat a kijelölteken túl bármelyik napirendi pontot felveheti napirendjére.

(4)   Az előkészítő felelős azért, hogy az előterjesztés ne ütközzön hatályos jogszabályba, és az előterjesztésben a pénzügyi fedezet szerepeljen. Felelős továbbá a napirendi ponthoz meghívottak körének megjelöléséért valamint az elfogadott határozat érintettek részére történő továbbításáért.

(5)   A napirendi pontok előkészítésének részletes eljárási rendjét, az ahhoz kapcsolódó határidőket a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatában határozza meg a képviselő-testület.

12. §

 (1)   A képviselő-testületnek tárgyalandó dokumentumot nyújthat be a 11. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével:

1.    a polgármester,

2.    a polgármesterrel történt előzetes egyeztetést követően:

       a) az alpolgármester,

       b) a jegyző, aljegyző,

       c) a bizottság (az ágazatához tartozó ügyek vonatkozásában);

       d) a tanácsnok (az általa felügyelt ágazat vonatkozásában);

       e) az önkormányzati, és nem önkormányzati szerv (intézmény, gazdasági társaság, társadalmi szervezet) vezetője,

       f) a kistérségi társulás elnöke.

(2) Az előterjesztés tartalmazza

1.  a napirendi pont sorszámát, az előterjesztést előkészítő belső szervezeti egység, intézmény, vagy gazdasági társaság megnevezését és az előterjesztést előkészítő nevét, valamint a döntéshez szükséges szavazati arányt,

2. az előterjesztés tárgyát,

3. az előterjesztés célját,

4.  a témával kapcsolatos korábbi testületi döntést és annak  végrehajtását,

5.  a döntéshez szükséges információkat, kockázat elemzést, következtetéseket, eszközöket, (a javasolt döntés indokait), annak várható társadalmi, gazdasági hatását,

6.  a szakértői véleményeket,

7.  jelentősebb gazdasági döntések előtt az önkormányzat területén működő, érdekelt gazdasági érdekképviseleti szervezet, valamint a gazdasági kamara kikért véleményét, amennyiben az lényeges kérdésekben eltér az előterjesztőétől,

8. a határozati javaslato(ka)t, ezen belül:

       a) a döntési javaslat szövegét a pénzügyi forrás megjelölésével,

       b) a végrehajtásért felelős személy(ek) és a (rész)határidők megjelölését.

 

(3)   A fő napirend szerinti előterjesztést a tárgya szerint illetékes bizottság megtárgyalja. Az előterjesztések
előkészítésében a tárgy szerint illetékes tan ácsnok, bizottság, bizottsági elnök részt vehet.

(4) Az állampolgárok a képviselő-testület nyílt ülésére készített írásbeli anyagokat megtekinthetik:

      1. a Mogyoróssy János Városi Könyvtár Helytörténeti Gyűjteményében, valamint

      2. az önkormányzat honlapján.

9. Sürgősségi indítvány

13. §

(1)   Sürgősségi indítvány az adott képviselő-testületi ülés meghívójában nem szereplő tárgyban benyújtott olyan napirendi pont javaslat, melyet a polgármester, vagy 7 képviselő együttesen, írásban terjeszthet elő, és amelyet bizottság előzetesen nem véleményezett.

(2)   A sürgősségi indítványt annak indokolásával együtt legkésőbb a képviselő-testületi ülés napját megelőző munkanapon, délelőtt 10 óráig lehet benyújtani a jegyzőnél.

(3)   A sürgősségi indítvány napirendre való felvételéről a képviselő-testület minősített többséggel határoz.

(4) A sürgősségi indítványt – napirendre való felvétele esetén – a fő napirendi pontok után kell megtárgyalni.

(5)   A költségvetési rendelet módosítását – ide nem értve a tartalék-, és pályázati keretet – eredményező sürgősségi indítvány nem terjeszthető elő.”