Döntésekben állampolgári közreműködés

Rendeletalkotásban való társadalmi részvétel

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2013.(I.25.)
önkormányzati rendelet (Szmsz.) szerint
: 

25. §

(4) A rendeletalkotás
előkészítése során a társadalmi egyeztetés érdekében az önkormányzat honlapján biztosítani kell – az (5) bekezdésben foglalt kivételekkel – a rendelettervezet és indokolása (a továbbiakban együtt: rendelettervezet) letölthetőségét és véleményezhetőségét 

(5) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani a rendeletet tervezetet az alábbi tárgykörökben, esetekben:

 1. költségvetés megállapítása, módosítása, zárszámadás, valamint a kapcsolódó mellékletek tartalma, 
 2. helyi adók, közszolgáltatási díjak, fenntartói és tulajdonosi jogkörből eredő árak, díjak megállapítása,
 3. lekötött betétekből származó bevételek, egyéb önkormányzati pénzeszközök, alapok felhasználása,
 4. önkormányzati támogatások helyi eljárási rendjének, feltételeinek meghatározása,
 5. hatósági díjak megállapítása,
 6. az önkormányzat vagyona és annak hasznosítása,
 7. a képviselő-testület és szerveinek szervezete, feladat- és hatásköre, működése, eljárásainak rendje, valamint az önkormányzathoz kapcsolódó személyek, szervezetek tevékenysége
 8. köztisztviselők munkavégzése, juttatása és támogatása,
 9. ha a rendeletmódosítás kizárólag technikai, formai jellegű, egyszerű szöveg-, vagy megnevezés módosítást tartalmaz,
 10. ha rendeletmódosításra kizárólag felsőbb szintű jogszabállyal való összhang biztosítása érdekében van szükség,
 11. ha a rendeletmódosítás nem eredményez lényeges változást a rendelet személyi hatálya alá tartozókra vonatkozó jogok és kötelezettségek tekintetében,
 12. ha rendelet sürgős megalkotásához kiemelkedő közérdek fűződik, vagy a város fontos pénzügyi, gazdasági, természetvédelmi, környezetvédelmi, örökségvédelmi érdekeinek védelme miatt szükséges.

(6) Az állampolgárok, a nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek a rendelettervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak az önkormányzat honlapján – a véleményezésre kialakított oldalon – megadott elektronikus levélcímen és határidőig.

       A véleményezésre minimum 8 napot kell biztosítani, melynek lejártát követően a felhívást a honlapról el kell távolítani.

(7) A véleményezőnek fel kell tüntetnie a nevét. A vélemény és a név elektronikus megküldésével az érintett személyes adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást megadottnak kell tekinteni.

A beérkező vélemények nem tartalmazhatnak jó erkölcsbe ütköző, vagy becsület csorbítására alkalmas kifejezést és nem sérthetik senkinek a jó hírnevét. Az ilyen tartalmú valamint a rendelettervezet tárgyához nem illeszkedő vagy név nélküli véleményt figyelmen kívül kell hagyni.

(8) A beérkezett vélemények ismeretében az előterjesztő dönt a rendelettervezet esetleges módosításáról, kiegészítéséről. A véleményekről a rendelettervezetet tárgyaló bizottságot tájékoztatni kell egy írásos összesítő formájában.