Vállalt feladatok

A társulás tagjai által a többcélú kistérségi társulásra átruházott feladat- és hatáskörök

1. Közoktatás – az 1993. évi LXXIX. törvény 34. §-ban megjelölt pedagógiai szakszolgálati feladatok közül a gyógypedagógiai tanácsadás, a nevelés-tanácsadás, a továbbtanulás és a pályaválasztási feladatok, a logopédia, valamint a gyógytestnevelés. (80521-2)

2. Tanügyi igazgatás

3. A személyes gondoskodás keretébe tartozó, a szociális törvény és a gyermekvédelmi törvény szerinti szociális alapellátási formák – házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, nappali ellátás, idősek nappali ellátása, értelmi fogyatékosok nappali ellátása, fogyatékkal élők nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása – intézményen belüli foglalkoztatással, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgáltatások, szociális étkeztetés, bölcsődei ellátás, korai gondozás-fejlesztés teljes integrációban, házi gyermekfelügyelet, családsegítés, gyermekjóléti szolgálat működtetése, tanyagondnoki szolgálat működtetése, adósságkezelési szolgáltatás, helyettes szülői hálózta működtetése, szociális információs szolgáltatása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, végleges és átmeneti elhelyezés, demens személyek intézeti ellátása, demens betegek bentlakásos intézeti ellátása, átlagos ápolást- gondozást igénylők ellátása (85322).

4. Az egészségügyi alapellátáshoz tartozó háziorvosi központi ügyelet(ek) létrehozása. (Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza, Doboz mikrokörzetet alkot.) (85121-9)

5. Kistérségi területfejlesztési projektek megvalósítása. (7189-0)

6. Útkezelői feladatok – az útkezelői nyilvántartások létrehozása és vezetése, valamint az útfenntartási feladatok ellátásról való gondoskodás. (45202-5)

7. A társulás, valamint tagjai közbeszerzési eljárásainak közös szervezése és lebonyolítása. (75119-7)

8. Belső ellenőrzési feladatok ellátása. (75123-0)

9. Területfejlesztés. (75123-0)

10. Mindazon feladatok, melyek ellátását a társulás a feladatai közé felvesz a 2004. évi CVII. Törvény keretein belül.

11. Egyéb szárazföldi személyszállítás. (TEÁOR 60.23)

12. Állati hulladéktelepek működtetése, üzemeltetése (TEÁOR 90.02 Hulladékgyűjtés, kezelés és TEÁOR 90.03. Szennyeződésmentesítés, Állati tetemek 9000.025)

13. Társadalmi szolgáltatások – igazgatás, környezetvédelem. (TEÁOR 75.12)