Közérdekű adatok igénylése

Általános

Elektronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató
Segédlet a hivatali portál használtatához

Tájékoztató a telefonszámokról és az ügyfélfogadási rendről

Telefonközpont

Vezetékes

+3666526800

Mobil

+36303826005, +36304886232

Fax

+3666526819

Információs ablak

Telefon

+3666526898

Ebédszünet

12:00−12:30
Telefonkönyv megtekintése

Ügyfélfogadási rend:

ÖNKORMÁNYZATI OSZTÁLY

Hétfő

07:30−16:00

Kedd

07:30−12:00

Szerda

Nincs ügyfélfogadás

Csütörtök

07:30−16:00

Péntek

07:30−12:00
A szerdai, ügyfélszüneti naptól függetlenül a halálesetek anyakönyvezésének ügyintézése egész nap történik.

Ügyleírás

Az adatigénylés módja

Az önkormányzat közzétételi listájában nem szereplő közérdekű adat megismerése iránt bárki igényt nyújthat be szóban (személyesen vagy telefonon), írásban vagy elektronikus úton.

Az adatigénylési kérelmet a hivatal – a kért adatot kezelő – szervezeti egysége vezetőjénél kell benyújtani. Amennyiben nem ezen egységhez nyújtották be a kérelmet, úgy azt a kézhezvétel napján haladéktalanul továbbítani kell az érintett szervezeti egység vezetőjéhez.

A kérelem előterjeszthető az adatigénylő anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven is, azonban az adatszolgáltatást magyar nyelven kell teljesíteni.

Írásos kérelemhez a „Közérdekű adat megismerésére irányuló igénybejelentő lap” című formanyomtatványt kell használni, mely valamennyi szervezeti egység vezetőjénél igényelhető, továbbá az önkormányzat honlapjáról letölthető.

A közérdekű adat szolgáltatására irányuló kérelmet az eljárás teljes időtartama alatt az adatigénylő bármikor visszavonhatja, a hivatal azonban jogosult az adatszolgáltatással kapcsolatban a visszavonásig keletkezett költségeinek megtérítését kérni.

A kérelmek vizsgálata

A közérdekű adatok szolgáltatására köteles szervezeti egység vezetője a kérelmet – annak tartalma alapján – haladéktalanul megvizsgálja abból a szempontból, hogy:

  • amennyiben nem a formanyomtatványon nyújtották be az igényt, úgy az tartalmazza-e az
  • igénybejelentő lapon szereplő információkat,
  • az igényelt adatok pontosan beazonosíthatók-e,
  • az igényelt adatokat a hivatal kezeli-e,
  • az igényelt adatok közérdekű adatnak ill. közérdekből nyilvános adatnak minősülnek-e,
  • megtalálhatók-e az önkormányzat honlapján,
  • a kért módon vannak-e tárolva a hivatalban, vagy feldolgozásuk szükséges,
  • a kérelmező elérhetősége tisztázott-e,
  • a tájékoztatást milyen formában, módon kérik,
  • az adatszolgáltatás teljesítése okoz-e a hivatalnak külön költséget, ha igen, akkor ennek megtérítését a kérelmező vállalja-e.

Ha a fent leírt körülmények a kérelemből nem állapíthatók meg, a kérelmezővel fel kell venni a kapcsolatot, és a hiányzó adatokra vonatkozóan be kell szerezni nyilatkozatát. Amennyiben a kérelmező nem tudja a kért adatokat pontosan megjelölni, a hivatal e tekintetben segítséget nyújt.

A kérelmezőtől egyértelmű nyilatkozatot kell kérni, hogy a költségek ismeretében fenntartja vagy módosítja-e kérelmét. Amennyiben a költségek megtérítését nem vállalja, közölni kell, hogy az igényelt adatokról csak olyan formában és módon kaphat tájékoztatást, ami nem okoz meg nem térülő költséget a hivatalnak.

Ha a kért adatot nem a hivatal kezeli, akkor azon szervezeti egység, amelynél a kérelmet benyújtották, a kérelmet a lehető legrövidebb úton, de legfeljebb 3 munkanapon belül továbbítja az illetékes szervnek, amiről egyidejűleg tájékoztatja az adatigénylőt is.

A kérelmet el kell utasítani, ha a kért adatok nem közérdekű adatok. Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt 8 napon belül írásban értesíteni kell az adatigénylőt.

A kérelmek teljesítése

A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelemnek az igény tudomásra jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget kell tenni.

A hivatal a kérelmeket az adatokba való betekintés lehetővé tételével is teljesítheti.

Betekintésre a hivatal hivatalos helyiségeiben, munkaidőben, az adatigénylővel előzetesen egyeztetett időpontban kerülhet sor. Az igénylő az adatokról feljegyzést készíthet, illetve azokról másolatot kaphat. Ennek megtörténtéről feljegyzést kell készíteni.

A szóbeli adatigénylést – ha az igénylő a szóbeli adatközlést nem kifogásolja –, a megkeresett szervezeti egység azonnal, szóban is teljesítheti. Ha a szóbeli adatkérés azonnal nem válaszolható meg, a szervezeti egység felkéri az adatigénylőt a kérelem írásban történő benyújtására.

Egyéb esetben az adatszolgáltatásnak – amennyiben az aránytalan költséggel nem jár –, az igénylő által kívánt technikai eszközzel ill. módon kell eleget tenni. (postai levélben, telefaxon, e-mailben, floppyn, CD-n, DVD-n).

Ha a kérelem csak részben teljesíthető, a kérelmezőt tájékoztatni kell a nyilvánosságra hozatalban korlátozott adatok köréről és megismerhetőségének módjáról. Az adatszolgáltatás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum a kérelmező által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, akkor a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.

Az adatszolgáltatás térítési díja

Az igényelt közérdekű adatokat tartalmazó adatbázisról történő másolat készítéséért, legfeljebb az azzal kapcsolatban felmerült költségek mértékéig terjedően, a hivatal külön szabályzatban meghatározott költségtérítést állapít meg, melynek összegét az igénylő kérésére előre közölni kell.

A fizetendő térítési díj összegéről a hivatal számlát állít ki.

Amennyiben az adatigénylő a másolatot személyesen veszi át, egyidejűleg annak térítési díját – a számla alapján – a hivatal házi pénztárában befizetheti. Amennyiben az adatigénylő nem készpénzzel kíván fizetni, továbbá az adatszolgáltatás nem személyes átvétellel történik, úgy a térítési díj megfizetését a számlához mellékelt átutalási megbízással kell teljesíteni.

A kért adatokról – bármely formában készített – másolat csak a felmerült költségek megfizetésének igazolását követően adható át ill. tértivevényes küldeményként postázható.
Személyes átvétel esetén az átvevőt fel kell kérni, hogy az ügyirat előadói ívén az átadást aláírásával igazolja.

Jogorvoslat a közérdekű adatokra vonatkozó igények teljesítésével kapcsolatban

Ha a hivatal a közérdekű adatra vonatkozó igényt nem teljesíti, az igénylő a bírósághoz fordulhat.

A megtagadás jogszerűségét és megalapozottságát a hivatal köteles bizonyítani.

Adatvédelmi előírások

A hivatal a közzétett adatok megismerését személyazonosító adatok közléséhez nem kötheti. Az elektronikusan közzétett adatokhoz történő hozzáférés biztosításához személyes adat csak annyiban kezelhető, amennyiben az technikailag elengedhetetlenül szükséges, a személyes adatokat ezt követően haladéktalanul törölni kell.

Igénylés alapján történő adatszolgáltatás esetén az adatigénylő személyazonosító adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az, az igény teljesítéséhez – beleértve az esetleges költségek megfizetését is – elengedhetetlenül szükséges. Az igény teljesítését, illetőleg a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell.

Ügyintéző

Veres-Nagy Mónika

Ügyintézés helye

Önkormányzati osztály

Telefon

+3666526829

Nyomtatványok – dokumentumok