Gyula Város Polgármesteri Hivatalának feladatai, hatásköre

A Polgármesteri Hivatal alapfeladatai a Gyulai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata alapján 

 

II.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPFELADATAI

 

1.§         A Polgármesteri Hivatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény és más jogszabályok alapján

a)         segíti a Képviselő-testület, a bizottságok, a részönkormányzat, a polgármester, az alpolgármesterek, a tanácsnokok, a képviselők, a jegyző és a helyi nemzetiségi önkormányzatok munkáját; e körben általános feladata a döntések szakmai előkészítése, a döntések végrehajtása és a végrehajtás szervezése, ellenőrzése, továbbá a Képviselő-testülethez és szerveihez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása;

b)        ellátja a Képviselő-testület, a polgármester és a jegyző hatáskörébe utalt, valamint egyes szakmai területeken ügyintézőinek feladatkörébe utalt önkormányzati hatósági ügyekben és államigazgatási ügyekben való döntés előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

 

2.§         A Polgármesteri Hivatal a Képviselő-testület tevékenységével kapcsolatban

a)         előkészíti a képviselő-testületi előterjesztéseket, a határozat-tervezeteket és az önkormányzati rendelet-tervezeteket, vizsgálja azok törvényességét és pénzügyi megalapozottságát,

b)        nyilvántartja a Képviselő-testület határozatait, rendeleteit,

c)         gondoskodik a Képviselő-testület által hozott határozatok és rendeletek végrehajtásáról, és erről rendszeresen tájékoztatja a döntéshozót,

d)        ellátja a Képviselő-testület munkájával kapcsolatos egyéb ügyviteli és adminisztrációs teendőket.

 

3.§         A Polgármesteri Hivatal a Képviselő-testület bizottságai és a részönkormányzat (a továbbiakban együtt: bizottságok) működésével kapcsolatos feladatokat alapvetően a bizottsági titkárokon keresztül látja el. Ennek keretében

a)         biztosítja az ügyviteli, adminisztrációs teendők ellátását,

b)        egyeztet a bizottsági elnökökkel a tárgyalandó napirendekről,

c)         előkészíti a bizottságok elé kerülő anyagokat,

d)        nyilvántartja a bizottságok határozatait,

e)         szervezi a bizottsági döntések végrehajtását.

 

4.§         A Polgármesteri Hivatal a helyi képviselők munkájának támogatása során

a)         elősegíti a képviselők jogainak gyakorlását, kötelezettségeinek teljesítését,

b)        közreműködik a képviselők tájékoztatásának megszervezésében,

c)         köteles a képviselőt hivatali munkaidőben soron kívül fogadni és részére a szükséges felvilágosítást megadni.

5.§         A Polgármesteri Hivatal a polgármester, az alpolgármesterek, valamint a tanácsnokok munkájával kapcsolatban

a)         segíti a tisztségviselői tevékenységet, továbbá a tanácsnoki feladatok ellátását, melynek során végzi az ügyviteli, adminisztrációs, szervezési és koordinációs feladatokat,

b)        előkészíti az önkormányzati hatósági és államigazgatási döntéseket, szervezi és ellenőrzi azok végrehajtását.

 

6.§         A Polgármesteri Hivatal ellátja a Képviselő-testület és a tisztségviselők kapcsolatrendsze­rének működését elősegítő feladatokat (sajtó, nemzetközi ügyek, társadalmi kapcsolatok, etc.).

 

7.§         A Polgármesteri Hivatal előkészíti az önkormányzati intézmények vezetői és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezető tisztségviselői feletti munkáltatói jog gyakorlója részére a döntés-tervezeteket.

 

8.§         A Polgármesteri Hivatal végzi a Képviselő-testület által meghatározott tulajdonosi és fenntartói ellenőrzéseket.

 

9.§         A Polgármesteri Hivatal a jegyző által kijelölt titkár útján segíti a helyi nemzetiségi önkormányzatok munkáját és biztosítja a működésük feltételeit.

 

10.§     A Polgármesteri Hivatal ellátja az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos végrehajtói feladatokat.

 

11.§     A Polgármesteri Hivatal közreműködik az európai parlamenti-, az országgyűlési-, és a települési képviselőválasztások, a polgármester-választás, a népszavazások, valamint a bíró­sági ülnökválasztás lebonyolításában.