Gyula Város Önkormányzatának feladatai, hatásköre

Gyula Város önkormányzatának feladata, hatásköre 

Kötelező önkormányzati feladatok: 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében felsorolt feladatok:

13. § (1)2 A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;

2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);

3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;

5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);

6. óvodai ellátás;

7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;

8.3 szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;

9. lakás- és helyiséggazdálkodás;

10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;

11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;

12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;

13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;

14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;

15. sport, ifjúsági ügyek;

16. nemzetiségi ügyek;

17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;

18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;

19. hulladékgazdálkodás;

20. távhőszolgáltatás;

21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

(2) Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.”

Önként vállalt feladatok:

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet 4. §-a alapján:

 

„4. §

 

(1) Az önkormányzat önként vállalt feladatai:

1. az idegenforgalmi feladatok finanszírozása, az idegenforgalom fejlesztése;

2. a testvérvárosi és egyéb nemzetközi kapcsolatok fenntartása, fejlesztése;

3.  a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás támogatása;

4.  iskolabusz működtetése;

5.  önkormányzati vendégház működtetése;

6.  futball- és kézilabda utánpótlás, úszásoktatás biztosítása;

7.  színház, múzeum működtetése;

8.  médiatámogatás; 

9.  egyházi fenntartású iskoláknál étkezési támogatás nyújtása;

10. önkormányzati rendeletben vállalt szociális támogatások nyújtása;

11. helyi munkahelyek teremtése, védelme;

12.[1]

13.[2] mezőgazdasági termelés, értékesítés, ismeretterjesztés, képzésszervezés;

14. települési nemzetiségi önkormányzatok támogatása;

15. minden egyéb, a képviselő-testület által rendeletben vagy határozatban vállalt feladat;

16.[3] a városerdei szabadstrand üzemeltetése, működtetése.[1] Hatályon kívül helyezte a 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. február 1. napjától.

[2] Módosította a 11/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. április 27. napjától.

[3] Módosította a 20/2016.(V.12.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. május 12. napjától.