Hírek

Tájékoztató a TÁMOP -5.3.1-08/2-2009-0052 pályázatról.

Zárórendezvény bemutató

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás mint projektgazda :

a „Társadalmi integráció a gyulai kistérségben dinamikus és komplex szolgáltatások kialakításával” című TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0052 jelű pályázatán 36.780.300 Ft összegű támogatást nyert.

A pályázat megvalósítója a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye.

A projekt kezdete: 2009. 07. 01.

A megvalósítás végső határideje: 2011. 06. 30.

A program fő célkitűzése:

Az aktív munkaerő – piacon történő részvétel biztosítása, melyet az ehhez szükséges képzések, tanfolyamok szervezésével oldunk meg.

 • A viszonylag magasabb fokú képzések elvégzéséhez szükséges készségek fejlesztése,
 • Képességek kialakítása a munkanélküli ellátásban nem részesülő regisztrált álláskeresők és inaktív emberek körében.
 • Hosszú távú cél: Szociálisan hátrányos helyzetű személyek esélyegyenlőségének növelése, a nyílt munkaerő – piacra történő integrálódásuk, társadalmi beilleszkedésük, önálló életvitelük elősegítése.

A projekt célcsoportja:

A társult településeken – Gyula, Elek, Lőkösháza és Kétegyháza – élő alacsony foglalkoztatási esélyekkel rendelkező, munkavállalásukban korlátozott személyek.

A toborzás eredményeként 41 fő szociálisan hátrányos helyzetű lakos – Gyula, Elek, Lőkösháza – kapcsolódott be a a projekt első fázisában a programba.

A célcsoport szociális jellemzői a projekt kezdetén:

Munkaerő-piaci helyzet szerinti megoszlás

Munkanélküli ellátásban nem részesülő regisztrált álláskeresők 28 fő (11 férfi, 17 nő)

Inaktív személy 13 fő (2 férfi, 11 nő)

Életkor szerinti megoszlás

18-24 év közötti 11 fő (6 férfi, 5 nő)

25-54 év közötti 28 fő (7 férfi, 21 nő)

55 év fölötti 2 fő (0 férfi, 2 nő)

Érzékeny csoportok szerinti megoszlás

Kisebbség 5 fő (0 férfi, 5 nő)

Fogyatékkal élő 1 fő (1 férfi, 0 nő)

Egyéb hátrányos csoportokhoz tartozó 35 fő (12 férfi, 23 nő)

Iskolai végzettség, képzettség szerinti megoszlás

Alacsony iskolai végzettségű 37 fő (13 férfi, 24 nő)

Elavult végzettséggel, képzettséggel rendelkező 0 fő

Középfokú végzettségű 4 fő (0 férfi, 4 nő)

Középfokú oktatást követő, nem felsőfokú végzettségű 0 fő

Felsőfokú végzettségű 0 fő

Módszerek:

Kérdőíves adatfelvétel a projektben résztvevők szükségleteinek feltárására.

Egyéni fejlesztési tervek készítése az esetmenedzserek és a célcsoport tagjainak részvételével.

Csoportfoglalkozások, tréningek, gyakorlati felkészítő foglalkozások által az egyének meglevő készségeinek fejlesztése, képességeinek kialakítása annak érdekében, hogy a munkaerőpiacra történő visszakerüléshez nélkülözhetetlen képzések elsajátítására alkalmassá váljanak

Folyamatos tanácsadás az esetmenedzserek segítségével a projekt teljes megvalósulása alatt.

Akkreditált oktatási program képzőintézmény segítségével.

Eredmények:

A 2010. márciusában indult – képességek és készségek fejlesztése és ismeretek átadása – képzésben 40 fő alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező, munkavállalásban korlátozott személy kapcsolódott be.

2010. október 14. napján közülük 34 fő eredményesen zárta a 230 órás I. Képzési programot. (I. Képzési program 1-2. blokk)

Az eredményes zárást igazoló tanúsítványt 34 fő kapta meg.

Az I. Képzési program 3. blokkja (további 70 óra):

 • Szabás – varrás: 4 fő
 • Kertészet-veteményezés alapismeretei: 6 fő
 • Számítógép kezelés, internethasználat: 8 fő

18 fő eredményesen végzett, melyet a képzőintézmény által kiállított tanúsítványok igazolnak.

További 1 főnek – az 1-2. blokk zárását követően – sikerült a nyílt munkaerőpiacon elhelyezkednie.

A II. Képzési programban 15 fő – a Békéscsabai Regionális Képzési Központban – kezdte meg és fejezte be sikeresen tanulmányait, akkreditált képzések keretében.

Akkreditált képzések:

 • Vállalkozói készségek fejlesztése (90 óra, heti egy nap): 5 fő
 • Önkéntes segítő, házi gondozó (540 óra, heti öt nap): 5 fő
 • Lakossági személyi szolgáltató / ipari szolgáltató (642 óra, heti öt nap): 5 fő

A képzésben résztvevő 15 fő sikeres vizsgát tett.

A képzési programokban résztvevőkkel a képző intézmény felnőttképzési szerződést kötött. A felnőttképzési szerződés keretében biztosította: a képzési tartalmakat és a megfelelő előadókat.

A képzések befejezését követően a célcsoport tagjai ( 34 fő ) közül nyolcan további képzéseken (OKJ) vesznek részt a képző intézményben (biztonsági őr, szociális gondozó, kert és parkápoló).

A célcsoportból jelenleg nyolc főnek sikerült – különböző munkaerő-piaci lehetőségeket kihasználva – munkát vállalnia.

A projekt megvalósulása befejezéséhez közeledik, eddigi eredményei bizonyítják létjogosultságát.

A résztvevők előtt – a szakemberek segítségével – feltárultak azok a lehetőségek, melyekkel a projekt kezdetén adott helyzetükben, körülményeikben nem tudtak élni. Jelenleg a 34 főből 16 főnek változott jelentősen – pozitívan – az élete, illetve életkörülményei. Bízunk abban, hogy a többieknek is lesz módjuk segítségünkkel életük-, szociális helyzetük javítására.

Előttünk álló feladatok:

1. Sajtótájékoztató a média képviselői számára. Célja: a projekt eredményeinek a lakosság széles körében való megismertetése.

1. Rekreációs nap. Célja: a projektben résztvevők csoportkohéziójának erősítése. Ehhez segítséget nyújtanak az esetmenedzserek és a pszichológus. A szakemberek közreműködésével személyiségfejlesztő, valamint játékos programok valósulnak meg. A résztvevők együtt készítik az ebédet, vacsorát és másnap a reggelit is.

A program helyszíne: Szanazug Körösvölgy panzió

A program időpontja: 2011. 06. 07-08.

3) Tanácsadások:

 • munkatanácsadás
 • pályatanácsadás
 • álláskeresési tanácsadás

A tanácsadásokat jogász, pszichológus, szociális munkás szakemberek tartják, az előre elkészített és meghirdetett ütemterv szerint.

A tanácsadások helyszínei:

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat – Gyula, Hajnal u. 3.

Gondozási Központ – Lőkösháza, Kiss Ernő u. 1.

Szociális Szolgálat – Elek, Kétegyházi u. 23.

4) Zárórendezvény megszervezése sajtótájékoztatóval egybekötve.

Várható időpontja: 2011.06.24.

Várható helyszíne: Polgármesteri Hivatal Díszterem

5) Utánkövetés:

Célja: a projektben résztvevők számára a szociális, életviteli kompetenciák további fejlesztése, munkaerő-piaci reintegrálódásuk elősegítése, nyomon követése, társadalmi beilleszkedésük megkönnyítése, kirekesztettségük csökkentése, megszüntetése.

A projekt megvalósulásában a BRKK, mint képző intézmény és a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményének munkatársai vettek részt.

Köszönet érte!

Zárórendezvény bemutató prezentáció