Adócsoport ügyfelek jogai
és kötelezettségei

Főoldal  >  Városháza  >  Ügyintézés  >  Egyéb ügyek  >  Adócsoport ügyfelek jogai és kötelezettségei

Ügyfelek jogai és kötelezett­ségei

Az adózó vagy az adó megfizetésére kötelezett személy jogosult az adózásra vonatkozó iratok megismerésére. Minden olyan iratba betekinthet, arról másolatot készíthet vagy kérhet, amely jogainak érvényesítéséhez, kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges. Az iratbetekintési jog korlátozott, nem tekinthet bele az adózó az adóhatóság illetőleg a felettes szerv döntés-előkészítéssel összefüggő belső levelezésébe, a határozat (végzés) tervezetébe. Adózó önadózás esetén jogosult az önellenőrzésre.

 

Adózó az adó megfizetése (kiutalása) érdekében köteles jogszabályban vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (Art.)előírt:

  • bejelentésre, nyilatkozattételre,
  • adómegállapításra,
  • bevallásra,
  • adófizetésre és adóelőleg fizetésére,
  • bizonylat kiállítására és megőrzésére,
  • nyilvántartás vezetésére (könyvvezetésre),
  • adatszolgáltatásra,
  • adólevonásra, adóbeszedésre.

Az adó­hatóság jogai
és kötelezett­ségei

Feladatkörében nyilvántartja az adózókat és azokat az adózónak nem minősülő személyeket, akiknek, amelyeknek jogát, kötelezettségét törvény írja elő. Megállapítja, az adót, az adók módjára behajtandó köztartozást beszedi, végrehajtja, az adókötelezettségek teljesítését ellenőrzi, a költségvetési támogatást, az adó-visszaigénylést, az adó-visszatérítést kiutalja, és vezeti az adózók adószámláját.

A feladatkörébe tartozó adókötelezettségek érvényesítése és az ezekkel kapcsolatos adózói jogok érvényre juttatása érdekében kezdeményezi a befizetések és kiutalások teljesítéséhez szükséges számlák megnyitását, közzéteszi azok számát, rendszeresíti a kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nyomtatványokat és biztosítja az adóztatás feltételeit.

Az adóhatóság a törvényben meghatározott feltételek szerint adatok, tények átadásával segítik egymás eredményes működését, az adózók és más, törvényben meghatározott szervezetek kötelezettségeinek teljesítését.

Ügyintézési határidők

Az ügyintézési határidő általánosan 30 nap (amely legfeljebb 30 nappal hosszabbítható meg),

A bevallási kötelezettség utólagos ellenőrzése esetén 90 nap. 

Az egyes (adóigazoláshoz és méltányossági) eljárásokhoz kapcsolódó illetékfizetési kötelezettség:

Az adóhatóságnál kezdeményezett első fokú eljárás illetékmenteskivéve a vállalkozások méltányossági eljárása, a fizetési könnyítésre (halasztásra, részletfizetésre) irányuló eljárás költsége 10.000.-Ft. A kérelemhez csatolni kell az eljárási illeték megfizetéséről szóló bizonylat másolatát.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény (Itv.) kimondja, hogy ha egy beadványban több kérelmet nyújtanak be (több eljárást kell a közigazgatási szervnek indítania), akkor az eljárási illetéket kérelmenként (eljárásonként) kell megfizetni.

Az adóigazolás kiadása illetékmentes, az adóigazolás kérhető személyesen, vagy levélben is.

Ügyintézők, elérhetőségeik

Ügyintéző

Lukácsi-Kempf Orsolya

Munkakör

csoportvezető

Telefon

+3666526891

Ügyintéző

Veresné Góg Erika

Munkakör

könyvelő

Telefon

+3666526886

Ügyintéző

Furák Szilvia

Munkakör

adóügyi asszisztens

Telefon

+3666526886

Ügyintéző

Rozsos Helga

Munkakör

ügyintéző adó és érték bizonyítvány

Telefon

+3666526894

Ügyintéző

Felföldi József

Munkakör

ügyintéző

Telefon

+3666526895

Ügyintéző

Szabó Katalin

Munkakör

ügyintéző

Telefon

+3666526885

Ügyintéző

Illés István Endre

Munkakör

ügyintéző

Telefon

+3666526884

Ügyintéző

Kolozsi Mária

Munkakör

adminisztrátor

Telefon

+3666526896

Levelezési cím:

Gyula Város Polgármesteri Hivatal
5700 Gyula, Petőfi tér 3.

Elérhetőségeink:

5700 Gyula, Petőfi tér 3. (5701 Gyula, Pf. 44.) Tel.: (66) 526-800, Fax: (66) 463-056
Internet: www.gyula.hu. E-mail: gyulaph@gyula.hu

Helyi adó befizetéseiket átutalási megbízáson is teljesíthetik, az alábbi számlaszámokra:

Építményadó számla:

11733027-15346009-02440000

Magán­személyek kommunális adója:

11733027-15346009-02820000

Helyi jövedéki adó számla:

11733027-15346009-10401017

Tartózkodás utáni idegen­forgalmi adó:

11733027-15346009-03090000

Termőföld bérbe­adásból származó jövedelem adó számla:

11733027-15346009-08660000

Bírság számla:

11733027-15346009-03610000

Késedelmi pótlék számla:

11733027-15346009-03780000

Egyéb bevételek beszedési számla:

11733027-15346009-08800000

Iparűzési adó beszedési számla:

11733027-15346009-03540000

Gépjármű­adó beszedési számla:

11733027-15346009-08970000

Állam­igazgatási eljárási illeték számla:

11733027-15346009-03470000