Hírek

 • Gyula
 • >
 • Aktuális
 • >
 • Társasházak felújításáról szóló pályázati kiírás

Társasházak felújításáról szóló pályázati kiírás

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet társasházi lakóépületek felújításának támogatására a 26/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján.

Támogatható a Gyula Város közigazgatási területén lévő, legalább kétemeletes, minimum 8 lakásos, 1990. előtt épült társasházi épület felújítása.

A rendelet alapján társasház:

 • a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény hatálya alá tartozó társasházak,
 • a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény hatálya alá tartozó lakóépületek (a továbbiakban: társasházak).

A pályázható keretösszeg 2024-ben: 3.000.000,- Ft, melynek forrása Gyula Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése.

A támogatás összege a tervezett munka teljes költségének 50%-a, azonban társasházanként nem lehet több 1.000.000,- Ft-nál.

A támogatás vissza nem térítendő támogatás, az éves költségvetésben jóváhagyott keretösszeg erejéig nyújtható.

Pályázatot azon társasházak nyújthatnak be, amelyek:

a) az ingatlan-nyilvántartásban társasházként vagy lakásszövetkezeti házként bejegyzésre kerültek;

b) legalább 4 teljes lezárt évben minimum 20,- Ft/m2/hó, illetve 2023. január 1. napjától minimum 50,- Ft/m2/hó mértékű felújítási alapot képeztek, amelyet elkülönített számlán tartanak;

c) nem rendelkeznek közüzemi díjtartozással, köztartozással, az önkormányzat felé fennálló    tartozással;

d) közös képviselője/ intéző bizottságának elnöke/ igazgatóság elnöke nem rendelkezik köztartozással, illetve helyi adótartozással;

e) amelyekben a 3 havi közös költséget meghaladó tartozók aránya, a pályázattal érintett épületre vonatkozóan, a pályázat benyújtásakor nem haladja meg a tulajdoni hányad alapján számított 10 %-ot;

f) közgyűlése/ részközgyűlése/ küldöttgyűlése megszavazta a tervezett felújítási munkákat, és döntött a pénzügyi forrás biztosításáról;

g) a tervezett felújítási költség és az adható támogatás különbözetével rendelkeznek;

h) a tervezett felújítási munkák szükséges műszaki dokumentációjával rendelkeznek;

i) ha a felújítási munka engedélyköteles, úgy az engedélyt megkapták;

j) amennyiben korábban már támogatásban részesültek, a támogatási szerződést az abban foglaltak szerint teljesítették.

Támogatható felújítási munkák:

Az elnyert pénzösszeg kizárólag a közös tulajdonban, illetve a lakásszövetkezet tulajdonában lévő, a társasházak közös használatára szolgáló épületrészeinek alábbi felújítási munkálataihoz vehető igénybe:

a) tető szigetelése, felújítása, tetőszerkezet héjalás, bádogozás, kémények felújítása;

b) lépcsőház szerkezeti felújítása, burkolatcseréje;

c) homlokzat felújítása;

d) központi gépészeti berendezések, kazán, felvonók felújítása, az épület víz- és hőszigetelésének javítását célzó munkák, valamint a villámhárító felújítási munkái;

e) az épület csapadékvíz-elvezetésének javítását célzó munkák, valamint a szellőztető berendezések felújítása;

f) közműhálózat (gáz, víz, csatorna, villany) felújítási munkái;

g) külső nyílászárók cseréje,

h) meglévő szemétledobó korszerűsítése, kaputelefonok felújítása, valamint

i) meglévő épület, berendezés rendeltetésszerű és biztonságos használatra való alkalmasságát javító, használati értékét, teljesítőképességét, üzembiztonságát növelő építési-szerelési munka.

Az a), c) és d) pontban foglalt munkálatokra csak az egy helyrajzi számon nyilvántartott épületegyüttesre vonatkozóan nyújtható be pályázat, lépcsőházra nem.

A pályázat tartalmai követelményei:

a) A pályázat a Rendelet 1. melléklete szerinti adatlapon nyújtható be.

b) A pályázathoz az alábbi mellékleteket kell csatolni:

 • a társasházi alapító okirat, illetve a lakásszövetkezet alapszabály másolata;
 • amennyiben a társasház 1990. után alakult, a pályázattal érintett épület 1990. előtti létesítését igazoló okirat másolata;
 • a közgyűlés/ részközgyűlés/ küldöttgyűlés határozata a felújítási munkákról, illetve a pénzügyi forrás biztosításáról;
 • a pénzügyi forrás rendelkezésre állását igazoló dokumentumok;
 • a felújítással érintett épületre vonatkozóan a felújítási alapba befizetett összegekről vezetett nyilvántartás közös képviselő/ intéző bizottság elnöke/ igazgatóság elnöke által hitelesített másolata;
 • a közüzemi szolgáltató igazolása arról, hogy a társasháznak nincs 30 napon túli díjtartozása;
 • a tervezett felújítási munkák műszaki dokumentációjának másolata, valamint engedélyköteles felújítási munka esetén az engedély másolata;
 • a felújítással érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja;
 • részletes kivitelezői árajánlaton alapuló költségvetés;
 • homlokzatszigetelés esetében a területileg illetékes Nemzeti Park igazgatósága által kiadott nyilatkozat arról, hogy a felújítandó épületben élnek-e védett állatok;
 • a közös képviselő/intéző bizottság elnöke/igazgatóság elnöke köztartozás-mentességét igazoló 30 napnál nem régebbi adóigazolás az állami adóhatóságtól és a helyi önkormányzattól;
 • a társasház köztartozás-mentességét igazoló 30 napnál nem régebbi adóigazolás az állami adóhatóságtól és a helyi önkormányzattól;
 • a közös képviselő/ intéző bizottság elnökének/ igazgatóság elnökének nyilatkozata, hogy a pályázat beadásakor, a pályázattal érintett épületre vonatkozóan a 3 havi közös költséget meghaladó tartozók aránya nem haladja meg a tulajdoni hányad alapján számított 10 %-ot.

Az azonos időpontban beérkezett pályázatok közül – az alábbi sorrendben – előnyt élvez az a társasház:

a) amelynek pályázata nagyobb lakásszámú épületrész, lépcsőház felújítására vonatkozik;

b) amely által képzett felújítási alap mértéke meghaladja a legalább 4 teljes lezárt évben minimum 20,- Ft/m2/hó, illetve 2023. január 1. napjától minimum 50,- Ft/m2/hó mértékű felújítási alap mértéket;

c) amely az épület felújításához lakás előtakarékossági szerződést kötött lakástakarékpénztárral.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2024. június 30.

A pályázathoz kitöltendő adatlap elektronikus formában megtalálható Gyula Város honlapján (www.gyula.hu.), nyomtatott formában a Gyulai Polgármesteri Hivatal Mérnöki Osztályán igényelhető. A pályázatról bővebb felvilágosítás kérhető a 66/526-877 telefonszámon.

A pályázatokat Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Erőforrások Bizottsága számára címezve, a Gyulai Polgármesteri Hivatal Mérnöki Osztályán, Oláh Mária ügyintézőhöz kell benyújtani.

A pályázatokat Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Erőforrások Bizottsága bírálja el a benyújtási határidő lejártától számított 90 napon belül.

Az elbírálás során egy alkalommal lehetőség van a hiánypótlásra a hiánypótlási értesítéstől számított 8 napon belül.

A döntésről a pályázó az elbírálástól számított 15 napon belül értesítést kap.

A nyertes pályázóval Gyula Város Önkormányzata támogatási szerződést köt. A pályázat elszámolása során csak azok a felújítási költségek számolhatók el, amelyek szerepeltek a támogatási szerződésben, valamint a terv szerint és a vonatkozó jogszabályok betartása mellett lettek elvégezve.

 

Gyulai Polgármesteri Hivatal

Mérnöki Osztály