Hírek

 • Gyula
 • >
 • Aktuális
 • >
 • Pályázati felhívás a Wesselényi-tó hasznosításával kapcsolatosan

Pályázati felhívás a Wesselényi-tó hasznosításával kapcsolatosan

Általános információk

Gyula Város Önkormányzata a tulajdonába lévő „Wesselényi-tavat” nyilvános pályázat útján hasznosítani kívánja 2024. május 1. napjától kezdődően 2039. április 30. napjáig tartó, határozott időtartamra.

Helyrajzi szám

Megnevezés

Terület

HÉSZ szerinti terület-felhasználási kategória

Általános vízmélység

 

Nyilvántartott halgazdálkodási vízterület víztér kódja

Gyula belterület 5151

kivett Wesselényi-tó

4 ha 6564 m2

Zkk közkert

2,8 m

85,90-86,00 mBf

04-0120-1-5

2001. évben az ingatlanra tájrendezési kiviteli tervek készültek. A tájrendezési terv vizsgálja a tó újrahasznosításának lehetőségét. A tó elsődlegesen záportározói és belvízi funkcióval, belvízi levezetésben betöltött kiegyenlítő szereppel rendelkezik. Gyula Város Önkormányzata 2002. évben kérelmezte a tó tájrendezési tervének jóváhagyását, a tájrendezés ezen terv alapján meg is történt. A terület 2008. augusztus 6. napján jogerőre emelkedett vízjogi üzemelési engedéllyel rendelkezik, melynek az üzemi vízszintje 85,90-86,00 mBf. A 2008. április 17. napján kelt határozattal az akkori illetékes hatóság halászati vízterületté nyilvánította a tavat.

A tó 2008. március 31. napjától kezdve folyamatos hasznosítás alatt áll. A tó partja és a Wesselényi-parkkal érintkező része rendezett, a Pósteleki utca és Törökzugi sor felőli részein a padokkal, kiépített szalonnasütőkkel és filagóriákkal rendelkezik. Elhelyezkedése és rendezett környezete miatt a környéken lakó polgárok mellett más városrészek lakói is szívesen keresik fel pihenés-kikapcsolódás-rekreáció céljából.

A tó halászati joggal és vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.A tó minden oldala horgászható, kiépített horgászhelyek találhatóak rajta. 2008. őszétől kezdve a folyamatos vízfrissítés is biztosított: az Erkel-tó nyugati oldalán kiépített szivattyúnak köszönhetően, a Kerecsényi – Gyár – Kárpát utca zárt csapadékvíz-elvezető rendszerén keresztül április elejétől szeptember végéig jön a vízutánpótlás, így képezve egy komplex rendszert (Fehér-Körös – Élővíz-csatorna – Kisökörjárás II. – Poklás-csatorna – Hunyadi-tó – Erkel-tó – Wesselényi-tó – Élővíz-csatorna).

A horgászati cél megvalósulása esetén figyelembe kell venni, hogy a tulajdonos önkormányzat nem tud garanciát vállalni egy esetleges vízszennyezésből vagy vízminőség-romlásból eredő és halpusztuláshoz vezető kárért. A nyertes pályázó haltelepítést csak saját felelősségére végezhet.

Pályázati feltételek

A tó hasznosítása nyilvános pályázati eljárás eredményeként történik, mely során

 • a használati jog megállapodás,
 • a halgazdálkodási jog gyakorlása pedig haszonbérleti szerződés

útján került a nyertes pályázó részére biztosításra 2024. május 1. napjától kezdődően 2039. április 30. napjáig tartó, határozott időtartamra.

Pályázatot nyújthatnak be azon magánszemélyek, egyéni vállalkozók, civil szervezetek, jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli jogalanyok, akik tevékenységi köre összhangban van a tó hasznosításával összefüggő feladatokkal és e tevékenységek gyakorlására megfelelő végzetséggel, szakértelemmel, engedéllyel rendelkezik vagy e feltételeket a hasznosítás ideje alatt biztosítani tudja.

További feltételek

 • A tó a nyertes pályázó részére az által megismert és megtekintett állapotában kerül birtokbaadásra.
 • A tó elsődleges funkciója záportározó, része a csapadék- és belvízelvezető rendszernek. A nyertes pályázó köteles a tónak ezt a funkcióját folyamatosan megtartani, annak szabad megközelítését biztosítani.
 • A csapadék- és belvíztározó funkció bármilyen mértékű akadályoztatása, veszélyeztetése, a tó megközelíthetőségének akadályoztatása a súlyos kötelezettségszegésnek minősül, nyertes pályázóval kötött megállapodás(ok) és szerződés(ek) azonnali hatályú felmondását vonja maga után.
 • A csapadék- és belvíztározó funkció biztosítása érdekében nyertes pályázó köteles a tó vízszintjét a csapadék- és belvízelvezető rendszer üzemeltetéséhez szükséges szinthez igazítani.
 • A tó gondozását, a partrendezését és a parkosítását a nyertes pályázó a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft., valamint Gyula Város Főkertészének előírásai alapján köteles ellátni, a növény- és állatvédelemre vonatkozó előírásokat be kell tartani.
 • A nyertes pályázó értéknövelő beruházást a szükséges engedélyek beszerzését követően, kizárólag a tulajdonos önkormányzat jóváhagyása mellett, a Gyulai Polgármesteri Hivatallal, valamint a Gyula Város Főépítészével egyeztetett műszaki tartalommal hajthat végre.
 • A nyertes pályázó által gondozandó zöldterület határvonala a tavat északról határoló töltés korona éléig, illetve a tó szélétől 20 m távolságig, de legfeljebb a környező út széléig tart.
 • A nyertes pályázó csak és kizárólag a tulajdonos önkormányzat külön engedélyével járulhat hozzá a gondozandó területre gépjárművel történő behajtáshoz.
 • A bármilyen épület vagy építmény telepítése csak a szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzését követően, tulajdonos önkormányzat írásos engedélye és Gyula Város Főépítészének jóváhagyása alapján történhet.
 • A zöldfelület gondozása keretében a nyertes pályázó köteles saját hatáskörében és saját költségén:
  • évente legalább tíz alkalommal fűkaszálást végezni,
  • a környezetbe illő, zárt rendszerű illemhelyet telepíteni, a szükséges engedélyek beszerzését követően,
  • a zöldfelület fenntartása során keletkezett hulladékot elszállítani,
  • az épített elemeket karbantartani,
  • évente egy alkalommal a tó körüli nádast a vegetációs időszakon kívül levágni a Békés Vármegyei Kormányhivatal és Gyula Városi Főkertésszel egyeztetett módon, hozzájárulásukat követően.
 • A nyertes pályázó köteles a tó környezetében megfelelő számú hulladékgyűjtő edényzet kihelyezéséről és azok rendszeres ürítéséről, a keletkező hulladék elszállításáról gondoskodni.
 • Halászati célú igénybevétel esetén a halgazdálkodási jog gyakorlása tárgyában külön szerződés kerül megkötésre, amelynek eredményeként a nyertes pályázó köteles a halgazdálkodással kapcsolatos kötelezettséget (többek között nyilvántartásba vétel, halgazdálkodási terv elkészítése és annak végrehajtása, vízminőség folyamatos ellenőrzése és a szükséges beavatkozások eszközölése stb.).

A pályázat tartalmi követelményei

A beérkező pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • a pályázó nevét, címét, azonosító adatait és elérhetőségeit,
 • a tavon és azzal kapcsolatosan folytatni kívánt tevékenység részletes leírását, külön kiemelve a rövid-, közép- és hosszútávú terveket, fejlesztési és hasznosítási elképzeléseket,
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati feltételeket megismerte, elfogadja és azok teljesítését vállalja,
 • amennyiben zárt ülés tartását kéri a pályázó pályázatának képviselő-testület általi elbírálásával kapcsolatosan, úgy az erre vonatkozó nyilatkozatát.

Egyéb információk

Az ingatlan megtekinthető Gyulai Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályával egyeztetett időpontban. Kapcsolattartó Varga Beáta hatósági ügyintéző, tel.: 66/526-844, e-mail címe: vargab@gyula.hu.

A pályázati felhívás közzétételi módja és helye

A képviselő-testületi döntést követően a pályázati felhívás az alábbiak szerint kerül közzétételre:

 • elektronikus úton Gyula Város Önkormányzata honlapján (gyula.hu),
 • nyomtatott és elektronikus úton a Gyulai Hírlap nyomtatott és online felületein (Gyulai Hírlap hetilap és a gyulaihirlap.hu honlap).

A pályázat benyújtásának módja, határideje és az elbírálás információi

A pályázat egy eredeti példányban és zárt borítékban, legkésőbb 2024. április 12. napja (péntek) 12.00 óráig nyújtható be személyesen Dr. Boros Tamás igazgatási osztályvezető úr részére (5700 Gyula, Petőfi tér 3. Igazgatási Osztály földszint 7. számú iroda) vagy postai úton Gyula Város Önkormányzata (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) tulajdonos nevére és címére.

A borítékra kérjük ráírni: „Wesselényi-tó pályázat, NEM FELBONTANDÓ!”

A beérkező pályázatokat Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fogja elbírálni, amelyeket előzetesen a képviselő-testület szakbizottságai véleményeznek.

A bizottsági ülések várható ideje 2024. április 22. és 23. napjai, 13.00 órai kezdettel, a képviselő-testület ülésének várható ideje pedig 2024. április 25. napja, 9.00 órai kezdettel.

Az ülések pontos idejéről és helyéről a pályázók külön fognak értesülni, a kapcsolattartásra megadott elérhetőségeik útján.

Gyula, 2024. március 28.

Dr. Görgényi Ernő

 polgármester

Mellékletek:

 • a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 2024. március 13. napján kelt 35400/818-3/2024.ált ügyiratszámú vízjogi üzemeltetési engedélye,
 • a tó Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gyula város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 40/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete szerinti övezeti besorolásához kapcsolódó térkép,
 • a tó ingatlan-nyilvántartás szerinti térképe,
 • a Békés Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 2008. április 17. napján kelt, 13.04/489-2/2008. ügyiratszámú, halászati vízterületté történő nyilvánításról szóló határozata,
 • a tó tulajdoni lapja.