Hírek

 • Gyula
 • >
 • Aktuális
 • >
 • Hirdetmény – Óvodai beiratkozásról a 2024/25-ös nevelési évre

Hirdetmény – Óvodai beiratkozásról a 2024/25-ös nevelési évre

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a Gyula Város Önkormányzata fenntartásában lévő Gyula Város Egyesített Óvodája intézményben az óvodai beiratkozás idejéről és rendjéről az alábbi hirdetményt teszem közzé.

Az óvodai jogviszony létesítése:

A szülő a harmadik életévét 2024. augusztus 31. napjáig betöltő gyermekét – legalább napi négy órában történő óvodai foglalkoztatásra – köteles beíratni jelen hirdetményben meghatározott időpontban az általa szabadon megválasztott óvodába. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden Gyulán lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A gyermeket az a tagintézmény köteles felvenni, amelynek a körzetében a gyermek életvitelszerűen lakik vagy tartózkodik. A tagintézmények a kötelező felvétel biztosításán túl az igényeket a szabad férőhelyek függvényében teljesíthetik.

A beiratkozást követően az összesített létszám ismeretében a fenntartó határoz az egyes tagintézményekben indítható csoportok számáról.

A beiratkozás időpontja és helyszínei:

2024. április 22. (hétfő) – 2024. április 24. (szerda)

09:00 – 16:00 óráig

Gyula Város Egyesített Óvodája Székhelyintézmény (Törökzugi Óvoda),  5700 Gyula, Leiningen u.4.

Gyula Város Egyesített Óvodája Bajcsy-Zs. úti Tagóvoda, 5711 Gyula, Bajcsy-Zs. u. 24.

Gyula Város Egyesített Óvodája Béke sugárúti Tagóvoda, 5700 Gyula, Béke sgt. 53.

Gyula Város Egyesített Óvodája Ewoldt Elíz Tagóvoda, 5700 Gyula, Pálffy u. 5.

Gyula Város Egyesített Óvodája Galbácskerti Tagóvoda, 5700 Gyula, Temesvári út 47.

Gyula Város Egyesített Óvodája Gyulavári Tagóvoda, 5711 Gyula, Széchenyi u. 56.

Gyula Város Egyesített Óvodája Mágocsi úti Tagóvoda, 5700 Gyula, Mágocsi köz 1.

Gyula Város Egyesített Óvodája Máriafalvai Tagóvoda, 5700 Gyula, Sarkadi út 14.

A beiratkozásra elektronikus úton is van lehetőség a www.gyveo.hu/beiratkozas internetes oldalon keresztül az alábbiak szerint:

A megadott linken elérhető a jelentkezési lap, melyet a gyermek beiratkozásához ki kell tölteni, illetőleg az abban szereplő kérdéseket megválaszolni. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat a gyermek első óvodai nevelésének napján kell a szülőnek bemutatnia.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • A gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok: Születési anyakönyvi kivonat, vagy személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ- kártya.
 • A szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványa (érvényes személyazonosító igazolvány, magyar útlevél, 2001. július 1-je után kiadott kártya formátumú vezetői engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.
 • A nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a gyermek Magyarország területén tartózkodásának jogcímét igazoló okirat (eredeti és érvényes személyazonosító okmány, útlevél, regisztrációs igazolás, tartózkodási kártya).
 • A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják a jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta. A beiratkozás alkalmával a szülőknek nyilatkozni kell a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról. Ahol csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, ott a következő dokumentumok valamelyike is szükséges: szülők nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhivatal határozata, vagy a bíróság ítélete. Továbbá meg kell adniuk a gyermek szülőjének, értesítendő hozzátartozójának, a rá tekintettel családi pótlékra jogosult személynek nevét, születési helyét és idejét, anyja születési családi és utónevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét is.
 • A sajátos nevelési igényű gyermek különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüléséhez szükséges az annak jogát megalapozó szakértői bizottság szakértői véleménye.

A szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Békés Vármegyei Kormányhivatal általános illetékességében eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt (1122 Budapest, Maros u. 19.). A szülők bejelentési kötelezettségüket a www.oktatas.hu oldal Köznevelés menüpontjának Külföldre távozás bejelentése pontjából elérhető elektronikus űrlap kitöltésével és postai úton történő beküldésével tudják teljesíteni.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése estén alkalmazható jogkövetkezmények:

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja értelmében szabálysértést követ el.  A szabálysértés elkövetője pénzbírsággal is büntethető.

Gyula Város Egyesített Óvodája tagintézményei:

 • Bajcsy-Zs. úti Óvoda – 5711 Gyula, Bajcsy-Zs. u. 24.
 • Béke sugárúti Óvoda – 5700 Gyula, Béke sgt. 53.
 • Ewoldt Elíz Óvoda – 5700 Gyula, Pálffy u. 5.
 • Galbácskerti Óvoda – 5700 Gyula, Temesvári út 47.
 • Gyulavári Óvoda – 5711 Gyula, Széchenyi u. 56.
 • Mágocsi úti Óvoda – 5700 Gyula, Mágocsi köz 1.
 • Máriafalvai Óvoda – 5700 Gyula, Sarkadi út 14.
 • Székhelyintézmény (Törökzugi Óvoda) – 5700 Gyula, Leiningen u. 4.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére az óvoda alapító okirata szerint jogosult tagintézmények:

 • Bajcsy-Zs. úti Óvoda – 5711 Gyula, Bajcsy-Zs. u. 24.,
 • Béke sugárúti Óvoda – 5700 Gyula, Béke sgt. 53.,
 • Gyulavári Óvoda – 5711 Gyula, Széchenyi u. 56.,
 • Mágocsi úti Óvoda – 5700 Gyula, Mágocsi köz 1.,
 • Törökzugi Óvoda – 5700 Gyula, Leiningen u. 4.,
 • Galbácskerti Óvoda­­ – 5700 Gyula, Temesvári út 47.

A tagintézmények felvételi körzetei:

Az óvodai felvételi körzetek megtalálhatóak Gyula város hivatalos honlapján az „Aktuális” menüpontban (www.gyula.hu), valamint minden tagintézményben kifüggesztve.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel legkésőbb 2024. május 20. napjáig.

A jogorvoslati eljárás szabályai:

A szülő a felvételi kérelem elutasítása esetén a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Gyula Város Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja vagy megsemmisítheti és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

Az óvodai beiratkozás rendjére irányadó jogszabályok:

 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 • a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
 • a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény

Gyula, 2024. március 1.

Dr. Görgényi Ernő

 polgármester