Hírek

Helyi értékvédelem pályázat

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet országos műemléki védelem alatt álló, vagy helyi védelem alatt álló építmény állagóvása, felújítása tárgyban a településkép védelméről szóló 40/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) IX. fejezete szerint.

Támogatható mindazon épület, amely

  • országos műemléki védelem alatt álló építményekre és műemléki jelentőségű területeken álló építményekre,
  • az építészeti örökség helyi védelméről szóló rendeletben foglalt egyedi védelem alatt álló építményekre,
  • az építészeti örökség helyi védelméről szóló rendeletben foglalt helyi területi védelem alatt álló építményekre.

A pályázat keretösszege: 3.000.000,- Ft, melynek forrása Gyula Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése. A támogatás intenzitása a felújítási költség maximum 50%-a.

A támogatás vissza nem térítendő támogatás.

A pályázat általános feltételei:

a) A támogatás pályázat útján igényelhető, melyet olyan természetes és/vagy jogi személy nyújthat be, akinek az épület, épületrész a tulajdonában, használatában, kezelésében van. Amennyiben a pályázatot társasház vagy az épület, épületrész kezelője, használója kívánja benyújtani, rendelkeznie kell a tulajdonos erre vonatkozó hozzájárulásával.

b) Nem támogatható a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló ingatlan felújítása.

c) A meghirdetett határidőn túl érkezett, vagy formailag és tartalmilag nem megfelelő pályázatok értékelésére nem kerül sor, azokat a hivatal a pályázónak visszaadja.

d) Pályázni csak a támogatási rendszerről szóló önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó épületekkel kapcsolatban lehet.

e) A pályázatról szóló döntés meghozatala előtt megkezdett felújítás nem támogatható.

f) Nem támogathatóak azok a pályázó természetes és/vagy jogi személyek, akiknek köztartozása van.

A pályázat tartalmai követelményei:

a) a pályázó és az épület, építmény, épületrész adatai a Rendelet 4. mellékletét képező adatlapon,

b) építési engedélyhez kötött munka esetén a jogerős építési engedély és a tervdokumentáció,

c) építési engedélyhez vagy örökségvédelmi tudomásulvételhez nem kötött munka esetén hatósági igazolás arról, hogy nem építési engedélyköteles vagy nem örökségvédelmi tudomásulvételhez kötött a felújítási munka, valamint a felújítási tervdokumentáció, melyhez szakképzettséggel rendelkező szakértő által készített értékleltárt, értékvizsgálatot kell benyújtani,

d) örökségvédelmi tudomásulvételhez kötött munka esetén a bejelentési dokumentáció és a hatóság tudomásulvétele,

e) minimum 5 fényképből álló fénykép-dokumentáció az épület, építmény, épületrész állapotáról, kiemelt figyelemmel a beruházással érintett területekre,

f) a megvalósítást szolgáló részletes és tételes költségvetés,

g) a pályázó köztartozás-mentességéről szóló NAV-igazolás,

h) társasház, illetve a 38. § (1) bekezdés b) pontja szerinti pályázó esetén valamennyi tulajdonostárs, illetve a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata,

i) a Rendelet 5. melléklet szerinti, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenségről és az érintettség fennálásáról szóló nyilatkozat, a Rendelet 7. melléklete szerinti, a pályázó hozzájáruló nyilatkozata a helyi adótartozásáról szóló igazolás megkérésére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 26. 13:00

A pályázathoz kitöltendő adatlap és formanyomtatványok elektronikus formában megtalálhatók a Gyula város honlapján (www.gyula.hu), nyomtatott formában a Gyulai Polgármesteri Hivatal Mérnöki Osztályán igényelhető, a pályázatról bővebb felvilágosítás kérhető a 66/526-877 telefonszámon.

A pályázatokat a Gazdasági Erőforrások Bizottságának címezve, a Mérnöki Osztályhoz kell benyújtani postán, személyesen vagy elektronikusan az olahm@gyula.hu email címre, a pályázati felhívásban megadott határidőig.

A határidőben beérkezett pályázatokat a Mérnöki Osztály 8 napon belül formai és tartalmi szempontok alapján vizsgálja.

A megadott határidőn túl érkezett pályázatok vizsgálatára, véleményezésére és elbírálására nem kerül sor.

A formailag hiányosan benyújtott pályázatok esetében a Mérnöki Osztály 8 napos jogvesztő határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. A pályázat formailag érvénytelen, ha annak valamely tartalmi eleme hiányzik.

A pályázat tartalma alapján érvénytelen, ha a pályázó nem felel meg a Rendelet 38. §-ában foglalt feltételeknek. A tartalma alapján érvénytelen pályázatok véleményezésére és elbírálására nem kerül sor.

A támogatás odaítéléséről a Gazdasági Erőforrások Bizottsága dönt legkésőbb 2024. május 31. napjáig.

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a pályázat elszámolása során csak azok az építési költségek számolhatók el, melyek szerepeltek a pályázatban valamint a felújítást a terv szerint és a vonatkozó jogszabályok betartása mellett végezték el.

 

 

Gyulai Polgármesteri Hivatal
Mérnöki Osztály