Hírek

 • Gyula
 • >
 • Aktuális
 • >
 • 2023. évi igazgatási szünet a Gyulai Polgármesteri Hivatalban

2023. évi igazgatási szünet a Gyulai Polgármesteri Hivatalban

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 204/2023. (IX. 28.) határozatában a Gyulai Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet rendelt el 2023. december 27. napjától 2024. január 1. napjáig az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

 • Rendes ügyfélfogadás utoljára: 2023.12.22. péntek 12 óráig.
 • Zárva tartás/igazgatási szünet: 2023.12.23-2024.01.01. között
 • Ügyeleti rendkívüli ügyintézés 2023. december 27-29. között a halotti anyakönyvezés, köztemetés valamint létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetből adódó szociális ügyekben. 
 • Rendes ügyfélfogadás ismét: 2024.01.02. kedd 7.30-tól.

Az igazgatási szünet időtartama alatt nem kell biztosítani, hogy az elektronikus ügyintézés keretében a hivatali tárhelyre érkezett üzenetek minden munkanapon átvételre kerüljenek.

Az igazgatási szünet időtartama alatt a személyes ügyfélfogadás és a telefonos ügyfélszolgálat szünetel.

A hivatali tárhelyére, valamint postacímre érkező küldemények az igazgatási szünet időtartama alatt nem kerülnek átvételre, a beadványok személyesen nem nyújthatók be.

Az igazgatási szünet időtartama – többek között – nem számít bele:

 • a hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe, valamint az eljárások szünetelésének időtartamába,
 • azon bírósági eljárások határidejébe, amelyekben a szerv vagy annak vezetője félként vagy a fél képviselőjeként vesz részt, ideértve azokat az eljárásokat is, amelyekben a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény vagy a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény soronkívüliséget ír elő,
 • a közigazgatási per indítására szolgáló határidőbe,
 • a szerv vagy vezetője által félként vagy a fél képviselőjeként megkötött szerződésben meghatározott kötelezettség szerződésszerű teljesítésének határidejébe,
 • más szerv előtt folyó olyan eljárás ügyintézési határidejébe, amelyben a szerv ügyfélként vesz részt, illetve a szervvel szemben indult, vagy a szerv igazgatási szünet alatti megkeresésével jár, ideértve a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény által szabályozott határidőket is,
 • a személyes átadással kézbesítendő könyvelt postai küldemény sikertelen kézbesítése esetén a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 42. § (1) bekezdése szerinti rendelkezésre tartási határidőbe, valamint a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló kormányrendeletben előírt rendelkezésre tartási határidőbe,
 • a közérdekű adat megismerésére irányuló igények, továbbá a panaszok és közérdekű bejelentések, valamint az országgyűlési képviselők által benyújtott írásbeli kérdések, továbbá bármely más szerv, illetve személy részéről történő megkeresés, vizsgálat, illetve felhívás ügyintézésének határidejébe,
 • a szerv foglalkoztatottja által a kormányzati igazgatási szerv felé teljesítendő kötelezettség teljesítésének határidejébe,
 • az igazgatási szünet elrendelése esetén annak időtartama nem számít bele az igazgatási szünettel érintett polgármester, jegyző, közterület-felügyelet, polgármesteri hivatal ügyintézője hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek és az önkormányzati hatósági ügyek intézésének határidejébe sem,
 • az igazgatási szünet időtartama nem számít bele a határidőbe, ha az eljárásban eljáró szervként, félként (ügyfélként) olyan helyi önkormányzat vesz részt, vagy az eljárás olyan helyi önkormányzat megkeresésével jár, illetve a kötelezettség teljesítésére vagy jog gyakorlására olyan helyi önkormányzat kötelezett vagy jogosult, amelyik képviselő-testülete vagy közgyűlése elrendelte az igazgatási szünetet.
 • ha a képviselő-testület az igazgatási szünet elrendeléséről döntött, és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) 21. § (3) bekezdése szerinti, az elővásárlási jog jogosultja számára jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 60 napos határidő, vagy a Földforgalmi tv. 49. § (3) bekezdése szerinti, az előhaszonbérleti jog jogosultja számára jognyilatkozatának megtételére nyitva álló határidő utolsó napja olyan nap, amely az igazgatási szünet idejére esik, akkor
   • a jognyilatkozatok benyújtásának határideje az igazgatási szünetet követő első munkanapig meghosszabbodik, és
   • a jegyző által a közzétételre kerülő szerződésen megjelölt, az elővásárlási vagy az előhaszonbérleti jog gyakorlására nyitva álló határidő az a) pontban meghatározott esetben nem alkalmazható.