2020. augusztus 10., hétfő,  Lőrinc
 
 
   
   
   
 

Ügyintézés A-Z-ig

Anyakönyvezési ügyek

Magyarországon 1895. október 1. óta van állami anyakönyvezés, ezt megelőzően  az egyházak vezették  az anyakönyvi nyilvántartást.

 

Születés és halálozás anyakönyvezése

A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek kell bejelenteni a születést követő első munkanapon. Az intézetben történt születést az intézet vezetője hivatalból, az intézeten kívüli születést a szülők és a születésnél közreműködő orvos jelenti be. Az intézeten kívüli születést, ha annál orvos nem működik közre, a szülők jelentik be nyolc napon belül.

Szükséges okiratok:

- szülők házassági anyakönyvi kivonata
- ha nem házasságban született a gyermek, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat
- szülők személyes okmányai (személyazonosító igazolvány, vagy útlevél)

Az anyakönyvvezető 5 munkanapon belül állítja ki a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, amit postai úton küld meg az anya állandó bejelentett lakóhelyére. Az eljárás illetékmentes.

 

A halálesetet anyakönyvezés végett az azt követő első munkanapon be kell jelenteni a haláleset helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél.
Az anyakönyvezést a hozzátartozó személyesen vagy meghatalmazás útján – temetkezési vállalkozás közbenjárásával – kezdeményezi. Amennyiben az anyakönyvezés temetkezési vállalkozó útján történik, a szükséges okiratokon kívül csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.
Az eljárás - beleértve a halotti anyakönyvi kivonat első ízben történő kiállítását - illetékmentes.

Szükséges okiratok:

- jegyzőkönyv a haláleset bejelentéséről
- halottvizsgálatai bizonyítvány
- az elhalt személy azonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló okmány (személyi igazolvány, lakcímkártya, útlevél)
- születési anyakönyvi kivonat
- ha az elhalt családi állapota házas, házassági anyakönyvi kivonat
- ha az elhalt családi állapota özvegy, záradékolt házassági anyakönyvi kivonat vagy a házastárs halotti anyakönyvi kivonata és a házassági anyakönyvi kivonat
- ha az elhalt családi állapota elvált, záradékolt házassági anyakönyvi kivonat vagy házassági anyakönyvi kivonat és jogerős bontóítélet

Illetékmentes eljárás.

 

Anyakönyvi kivonat kiállítása

A születési, házassági és halotti anyakönyvi kivonat kiállítása kizárólag kérelemre indul.

A kérelem előterjesztése történhet:

- személyesen
- írásban, postai úton (8 napos ügyintézési határidő)
- meghatalmazott útján (teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással)

Az eljárás illetékmentes.

 

Házasságkötés bejelentése

Hazánkban házasságkötés akkor jön létre, ha az együttesen jelenlévő házasulók az anyakönyvvezető előtt kijelentik, hogy egymással házasságot kívánnak kötni.
A magyar családjogi törvény alapján a házasságkötés csak az anyakönyvvezető előtt lehet érvényes, melyet egy férfi és egy nő köthet egymással.
Házasságkötési szándékukat a házasulók az ország bármelyik települési önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetője előtt bejelenthetik. A házasulók személyes megjelenése kötelező, melynek során igazolni kell személyazonosságukat és állampolgárságukat, a tervezett házasságkötés törvényes feltételeit és az anyakönyvvezető által feltett kérdésekre vonatkozóan nyilatkozatokat kell tenniük.
A házasságkötési szándék bejelentéséről, a bemutatott okiratokról és egyéb nyilatkozatokról az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet készít.
A házasságkötés legkorábban a bejelentéstől számított 31. napra tűzhető ki, ugyanakkor a jegyzőkönyv a felvételtől számított egy évig érvényes. Amennyiben egy éven belül a házasságkötésre nem kerül sor, de a szándék továbbra is fennáll, a házasulóknak azt újból be kell jelenteni.

A házassági bejelentkezéshez előzetes időpontegyeztetés szükséges! A bejelentkezés időtartama kb. 1 óra.

A bejelentéshez szükségesek:

- érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél
- lakcímkártya
- születési anyakönyvi kivonat
- családi állapot igazolása (elvált személy esetén záradékolt házassági anyakönyvi kivonat vagy házassági anyakönyvi kivonat és jogerős bontóítélet, özvegy személy esetében záradékolt házassági anyakönyvi kivonat vagy a házastárs halotti anyakönyvi kivonata és a házassági anyakönyvi kivonat)

Házasságkötés történhet:

- díjmentesen, hivatali időben az anyakönyvi hivatal irodai helyiségében 2 tanú közreműködésével
- többletszolgáltatási díj ellenében hivatali időn túl

  • Házasságkötő teremben (max. 25 fő)
  • Díszteremben (max. 250 fő)
  • külső helyszínen (jegyzői engedéllyel)

Gyula  város  közigazgatási területén  történő házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok rendjét külön helyi önkormányzati rendelet (1/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet) szabályozza. A  házasság megkötéséhez kapcsolódó szolgáltatások ( pl. élőzene, vers,  pezsgős koccintás stb.) díjait pedig belső szabályzat tartalmazza.

 

Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése

Bejegyzett élettársi kapcsolat azonos nemű, 18. életévüket betöltött  személyek között jöhet létre. Ennek létrejöttéhez  a feleknek fel kell keresniük az illetékes  anyakönyvvezetőt, nyilatkozatot kell tenniük és igazolniuk kell a bejegyzett élettársi kapcsolat  törvényes feltételeinek fennállását.

Az anyakönyvvezető   a felek személyes megjelenését követően jegyzőkönyvet vesz fel és kitűzi – az ügyfelek igényét figyelembe véve - a bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozásának időpontját. (Itt nincs 30 napos várakozási idő!)

Amennyiben a jegyzőkönyv felvételét követő  6 hónapon  belül nem kerül sor élettársi kapcsolat létesítésére és a szándék továbbra is fennáll,  az eljárást meg kell ismételni.

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését a  körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetője végzi. E tekintetben a gyulai anyakönyvezető jár el, ha az ügyfelek lakóhelye Kétegyháza, Szabadkígyós, Újkígyós.

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése  nyilvános, de a felek kérelmére a nyilvánosságot mellőzni kell.

Egyebekben a házasságkötésre vonatkozó rendelkezések az irányadóak.

 

Névváltoztatás

Születési név megváltoztatása

A  születési családi  vagy születési utónév  megváltoztatása esetén a kérelmet  a kérelmező lakóhelye szerinti anyakönyvvezetőnél terjeszti elő, aki a kérelmet az eljáró hatósághoz – Budapest Főváros Kormányhivatala – továbbítja. Az ügyintézés határideje 60 nap.

A névváltoztatás iránti kérelem illetéke 10.000 Ft., ismételt névváltoztatás illetéke 50.000 Ft., melyet illetékbélyeg formájában kell leróni. A külföldön élő magyar állampolgár kérelmét az illetékes konzuli tisztviselő előtt nyújthatja be.

A szükséges okiratok beszerzését megelőzően szükséges az anyakönyvvezetővel történő személyes egyeztetés, melyre előzetesen kérhető időpont.

Házassági névviselési forma módosítása

Házassági névviselés szabályait a családjogi törvény tartalmazza. A házasságkötést megelőző eljárás során az anyakönyvvezető nyilatkoztatja a házasulandó feleket a viselni kívánt házassádi nevükről.

A házassági névviselési forma  - a házasság fennállása alatt vagy annak megszűnése után - a családjogi törvény értelmében az érintett kérelmére módosítható.  

Az eljárásra  a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető illetékes, azonban  a kérelem a bejelentett lakóhely szerinti anyakönyvvezetőnél is előterjeszthető.

Szükséges okiratok:
- személyazonosító igazolvány vagy  útlevél
- lakcímkártya
- házassági anyakönyvi kivonat
- házasság felbontását  igazoló jogerős bírósági ítélet

A házassági  névviselési forma módosítására irányuló kérelem illetéke 3.000 Ft. illetékbélyegben. Az új kivonat kiállítása illetékmentes. Az eljárásra előzetesen lehet időpontot egyeztetni.

Mindkét eljárást követően gondoskodni kell az ügyfélnek az okmányok cseréjéről.

 

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat

Az eljárás a gyámhivatal vagy a bíróság értesítése alapján hivatalból, illetve kérelemre indulhat. A kérelem bármely település anyakönyvvezetője előtt előterjeszthető.

Kérelem alapján indul:

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat születendő gyermekre (méhmagzatra tett apai elismerő nyilatkozat):
Szükséges iratok:
- személyazonosító igazolvány vagy útlevél
- igazolás a gyermek fogantatásának időpontjáról, illetve a szülés várható idejéről
- anya családi állapotának igazolása

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat megszületett gyermekre:
Szükséges iratok:
- gyermek születési anyakönyvi kivonata
- szülők személyi igazolványa, útlevele

Az eljáráshoz előzetes időpontegyeztetés szükséges!

 

Állampolgársági ügyek

A honosítási, visszahonosítási és állampolgársági ügyekben az eljárás egyediesített, minden esetben az anyakönyvvezetővel történő előzetes egyeztetés indokolt személyesen vagy telefonon keresztül.

 

Ügyintézők:

Teleczki Tünde
Igazgatási Osztály "Levéltári szárny"
tel.: 66/526-859
e-mail: teleczkit@gyula.hu

Tömöri Zsuzsanna Mónika
Igazgatási Osztály "Levéltári szárny"
tel.: 66/526-833
e-mail: tomorizs@gyula.hu

Kővári Ágnes
Igazgatási Osztály "Levéltári szárny"
tel.: 66/526-830
e-mail: kovaria@gyula.hu

Bihari Mária
Igazgatási Osztály "Levéltári szárny"
tel.: 66/526-834
e-mail: biharim@gyula.hu

Kiss Petra
Igazgatási Osztály "Levéltári szárny"
tel.: 66/526-863
e-mail: kissp@gyula.hu

 

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu