2020. március 30., hétfő,  Zalán
 
 
   
   
   
 

Hirdetmények

Hirdetmény óvodai beiratkozásról
2020. március 05.

 

 

HIRDETMÉNY

 

óvodai beiratkozásról a 2020/21-es nevelési évre

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a Gyula Város Önkormányzata fenntartásában lévő Gyula Város Egyesített Óvodája intézményben az óvodai beiratkozás idejéről és rendjéről az alábbi hirdetményt teszem közzé.

 

Az óvodai jogviszony létesítése:

A szülő a harmadik életévét 2020. augusztus 31. napjáig betöltő gyermekét – legalább napi négy órában történő óvodai foglalkoztatásra – köteles beíratni jelen hirdetményben meghatározott időpontban az általa szabadon megválasztott óvodába. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden Gyulán lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A gyermeket az a tagintézmény köteles felvenni, amelynek a körzetében a gyermek életvitelszerűen lakik vagy tartózkodik. A tagintézmények a kötelező felvétel biztosításán túl az igényeket a szabad férőhelyek függvényében teljesíthetik.

A beiratkozást követően az összesített létszám ismeretében a fenntartó határoz az egyes tagintézményekben indítható csoportok számáról.

 

A beiratkozás időpontja és helyszíne:

 

2020. április 20. (hétfő) 08:00 – 17:00 óráig

2020. április 21. (kedd) 08:00 – 17:00 óráig, valamint

2020. április 22. (szerda) 08:00 – 17:00 óráig

 

Gyula Város Egyesített Óvodája Székhelyintézmény (Törökzugi Óvoda)

5700 Gyula, Leiningen u.4.

 

Gyula Város Egyesített Óvodája Bajcsy Zs. úti Tagóvoda

5700 Gyula, Bajcsy Zs. u. 24.

 

Gyula Város Egyesített Óvodája Béke sugárúti Tagóvoda

5700 Gyula, Béke sgt. 53.

 

Gyula Város Egyesített Óvodája Ewoldt Elíz Tagóvoda

5700 Gyula, Pálffy u. 5.

 

Gyula Város Egyesített Óvodája Galbácskerti Tagóvoda

5700 Gyula, Temesvári út 47.

 

Gyula Város Egyesített Óvodája Gyulavári Tagóvoda

5711 Gyula, Széchenyi u. 56.

Gyula Város Egyesített Óvodája Mágocsi úti Tagóvoda

5700 Gyula, Mágocsi köz 1.

 

Gyula Város Egyesített Óvodája Máriafalvai Tagóvoda

5700 Gyula, Sarkadi út 14.

 

A szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.

A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Békés Megyei Kormányhivatal általános illetékességében eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt (1122 Budapest, Maros u. 19.). A szülők bejelentési kötelezettségüket a www.oktatas.hu oldal Köznevelés menüpontjának Külföldre távozás bejelentése pontjából elérhető elektronikus űrlap kitöltésével és postai úton történő beküldésével tudják teljesíteni.

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok,
 • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

 

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése estén alkalmazható jogkövetkezmények:

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja értelmében szabálysértést követ el.  A szabálysértés elkövetője pénzbírsággal is büntethető.

 

Gyula Város Egyesített Óvodája tagintézményei:

 • Bajcsy Zs. úti Óvoda                                    5700 Gyula, Bajcsy Zs. u. 24.
 • Béke sugárúti Óvoda                                    5700 Gyula, Béke sgt. 53.
 • Ewoldt Elíz Óvoda                                        5700 Gyula, Pálffy u. 5.
 • Galbácskerti Óvoda                                      5700 Gyula, Temesvári út 47.
 • Gyulavári Óvoda                                          5711 Gyula, Széchenyi u. 56.
 • Mágocsi úti Óvoda                                        5700 Gyula, Mágocsi köz 1.
 • Máriafalvai Óvoda                                        5700 Gyula, Sarkadi út 14.
 • Székhelyintézmény (Törökzugi Óvoda)             5700 Gyula, Leiningen u. 4.

 

 

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére az óvoda alapító okirata szerint jogosult tagintézmények:

 • Bajcsy Zs. úti Óvoda - 5700 Gyula, Bajcsy Zs. u. 24., 66/639-593,
 • Gyulavári Óvoda – 5711 Gyula, Széchenyi u. 56., 66/639-596,
 • Mágocsi úti Óvoda – 5700 Gyula, Mágocsi köz 1., 66/639-437,
 • Törökzugi Óvoda  – 5700 Gyula, Leiningen u. 4., 66/632-207,

 

A tagintézmények felvételi körzetei:

Az óvodai felvételi körzetek megtalálhatóak Gyula város hivatalos honlapján az „Aktuális” menüpontban (www.gyula.hu), valamint minden tagintézményben kifüggesztve.

 

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel legkésőbb 2020. május 20. napjáig.

 

A jogorvoslati eljárás szabályai:

A szülő a felvételi kérelem elutasítása esetén a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Gyula Város Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja vagy megsemmisítheti és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

 

Az óvodai beiratkozás rendjére irányadó jogszabályok:

 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 • a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
 • a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény

 

 

Gyula, 2020. március 5.

 

 

Dr. Görgényi Ernő

     polgármester

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu