2023. március 31., péntek,  Árpád
 
 
   
   
   
 

Hirdetmények

HIRDETMÉNY óvodai beiratkozásról
2019. március 01.
a 2019/20-as nevelési évre

  

HIRDETMÉNY

óvodai beiratkozásról a 2019/20-as nevelési évre 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a Gyula Város Önkormányzata fenntartásában lévő Gyula Város Egyesített Óvodája intézményben az óvodai beiratkozás idejéről és rendjéről az alábbi hirdetményt teszem közzé.

 

Az óvodai jogviszony létesítése:

A szülő a harmadik életévét 2019. augusztus 31. napjáig betöltő gyermekét – legalább napi négy órában történő óvodai foglalkoztatásra – köteles beíratni jelen hirdetményben meghatározott időpontban az általa szabadon megválasztott óvodába. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden Gyulán lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A gyermeket az a tagintézmény köteles felvenni, amelynek a körzetében a gyermek életvitelszerűen lakik vagy tartózkodik. A tagintézmények a kötelező felvétel biztosításán túl az igényeket a szabad férőhelyek függvényében teljesíthetik.

A beiratkozást követően az összesített létszám ismeretében a fenntartó határoz az egyes tagintézményekben indítható csoportok számáról.

 

A beiratkozás időpontja és helyszíne:

 

2019. április 23. (kedd) 08:00 – 17:00 óráig

2019. április 24. (szerda) 08:00 – 17:00 óráig, valamint

2019. április 26. (péntek) 08:00 – 17:00 óráig

 

Gyula Város Egyesített Óvodája Székhelyintézmény (Törökzugi Óvoda)

5700 Gyula, Leiningen u.4.

 

Gyula Város Egyesített Óvodája Bajcsy Zs. úti Tagóvoda

5700 Gyula, Bajcsy Zs. u. 24.

 

Gyula Város Egyesített Óvodája Béke sugárúti Tagóvoda

5700 Gyula, Béke sgt. 53.

 

Gyula Város Egyesített Óvodája Ewoldt Elíz Tagóvoda

5700 Gyula, Pálffy u. 5.

 

Gyula Város Egyesített Óvodája Galbácskerti Tagóvoda

5700 Gyula, Temesvári út 47.

 

Gyula Város Egyesített Óvodája Gyulavári Tagóvoda

5711 Gyula, Széchenyi u. 56.

 

Gyula Város Egyesített Óvodája Mágocsi úti Tagóvoda

5700 Gyula, Mágocsi köz 1.

 

Gyula Város Egyesített Óvodája Máriafalvai Tagóvoda

5700 Gyula, Sarkadi út 14.

 

Felmentés kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól:

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra meghatározott időtartam kezdő időpontjáig, azaz 2019. április 20. napjáig nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. (Kérelem minta megtalálható Gyula város hivatalos honlapján, a www.gyula.hu címen és Gyula Város Egyesített Óvodája hivatalos honlapján az egyesitett.gyulaovoda9.eu címen.)

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról legkésőbb 2019. május 10. napjáig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya).

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése estén alkalmazható jogkövetkezmények:

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja értelmében szabálysértést követ el.  A szabálysértés elkövetője pénzbírsággal is büntethető.

 

Gyula Város Egyesített Óvodája tagintézményei:

 • Bajcsy Zs. úti Óvoda                                    5700 Gyula, Bajcsy Zs. u. 24.
 • Béke sugárúti Óvoda                                    5700 Gyula, Béke sgt. 53.
 • Ewoldt Elíz Óvoda                                        5700 Gyula, Pálffy u. 5.
 • Galbácskerti Óvoda                                      5700 Gyula, Temesvári út 47.
 • Gyulavári Óvoda                                          5711 Gyula, Széchenyi u. 56.
 • Mágocsi úti Óvoda                                        5700 Gyula, Mágocsi köz 1.
 • Máriafalvai Óvoda                                        5700 Gyula, Sarkadi út 14.
 • Székhelyintézmény (Törökzugi Óvoda)             5700 Gyula, Leiningen u. 4.

 

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére az óvoda alapító okirata szerint jogosult tagintézmények:

 • Bajcsy Zs. úti Óvoda - 5700 Gyula, Bajcsy Zs. u. 24., 66/639-593,
 • Gyulavári Óvoda – 5711 Gyula, Széchenyi u. 56., 66/639-596,
 • Mágocsi úti Óvoda – 5700 Gyula, Mágocsi köz 1., 66/639-437,
 • Törökzugi Óvoda  – 5700 Gyula, Leiningen u. 4., 66/632-207,

 

A tagintézmények felvételi körzetei:

Az óvodai felvételi körzetek megtalálhatóak Gyula város hivatalos honlapján az „Aktuális” menüpontban (www.gyula.hu), valamint minden tagintézményben kifüggesztve.

 

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel legkésőbb 2019. május 20. napjáig.

 

A jogorvoslati eljárás szabályai:

A szülő a felvételi kérelem elutasítása esetén a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Gyula Város Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja vagy megsemmisítheti és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

 

Az óvodai beiratkozás rendjére irányadó jogszabályok:

 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény
 • a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet
 • a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény

 

 

Gyula, 2019. március 1.

 

 

Dr. Görgényi Ernő

    polgármester

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu