2022. szeptember 27., kedd,  Adalbert
 
 
   
   
   
 

Tájékoztatók

Tájékoztató
2019. szeptember 02.

a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény („Ve.”) 144. §-ának az
NKM Energia Zrt. és az NKM Áramhálózati Kft. tulajdonában álló hálózati
berendezéseivel összefüggésben történő alkalmazásáról

1. Választási plakátok elhelyezésének jogszabályi háttere

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény („Ve.”) határozza meg, hogy
kampányidőszakban – azaz az országos, helyi önkormányzati vagy európai parlamenti
választás napját megelőző 50. naptól a szavazás napjáig – hogyan és milyen feltételekkel
helyezhető el választási plakát.
A Ve. 144. § (1) bekezdése alapján plakátnak minősül a falragasz, felirat, szórólap stb. mérettől
és hordozóanyagtól függetlenül. Plakátot magántulajdonon elhelyezni kizárólag a tulajdonos
(bérlő) előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet.
Az NKM Energia Zrt. és az NKM Áramhálózati Kft. (továbbiakban együtt: NKM) tulajdonában
álló hálózati berendezések (pl. oszlop, transzformátorállomás, alállomás) magántulajdonnak
minősülnek, plakát azokon történő elhelyezéséhez az NKM – a 2. pontban foglalt kivétellel –
nem járul hozzá.

2. Választási plakátok elhelyezésének kivételesen engedélyezhető módja

2.1. Az NKM – kérelemre – hozzájárul plakát tartószerkezeten (közcélú hálózat oszlopa,
közvilágítási célú kandeláber, továbbiakban együttesen oszlop) történő elhelyezéséhez az
alábbi feltételek teljesülése esetén.

2.2. Plakát oszlopon kizárólag állagsérelem nélkül eltávolítható hordozóeszközön helyezhető
el. Hordozóeszköz az a 2.3-2.5. pontokban foglalt feltételeknek megfelelő tárgy, amelyre a
plakát elválaszthatatlanul rögzítésre kerül és kizárólagos funkciója a plakát nyilvánosság
számára történő megjelenítése. Plakát közvetlenül az oszlop felületén semmilyen rögzítési
módszerrel nem helyezhető el. Az oszlop felületén történő elhelyezésnek minősül minden
olyan módszer, amely alapján a plakát érintkezik az oszlop felületével.

2.3. A hordozóeszköz felületének mérete nem haladhatja meg a 1,5 x 1 m-t. A plakát és a
hordozóeszköz együttes tömege nem haladhatja meg a 2 kilogrammot.

2.4. Állagsérelem nélkül eltávolíthatónak minősül az olyan fix elemmel történő rögzítési
megoldás (pl. bilincs, pánt), amely az oszlopról maradéktalanul, az oszlop felületében,
anyagában történő elváltozás okozása nélkül eltávolítható, és teljes stabilitást biztosít a
tartószerkezetnek.

2.5. Olyan hordozóeszköz használható fel, amely a 2.4. pontban írt feltételek szerint rögzíthető
az oszlopon, továbbá anyaga alkalmas a rajta elhelyezett plakát teljes felületének biztonságos,
tartós rögzítésére (pl. furnérlemez vagy habkarton). A hordozószerkezet nem jelenthet
veszélyt a közelében elhaladók számára, így különösen nem lehet testi sérülés okozására
alkalmas (pl. hegyes, éles perem vagy él).


3. A tulajdonosi hozzájárulás megadásának szabályai

3.1. A tájékoztatóban meghatározott feltételeknek megfelelő plakát elhelyezésére vonatkozó
tulajdonosi hozzájárulás a honlapon elérhető [link] nyomtatványon kérhető, amely megfelelően
kitöltve csatolandó a kérelemhez.

3.2. Kérelmet a Ve. 132. §-a szerint nyilvántartásba vett jelölő szervezet – a civil szervezetek
bírósági nyilvántartásában szereplő – képviselője vagy független jelölt nyújthat be elektronikus
úton a valasztasiplakatok@nkm.energy email címre. A kérelemben meg kell jelölni, hogy a
hozzájárulást mely választási eljárás kampányidőszakára kéri a jelölő szervezet vagy
független jelölt. A hozzájárulás kérelemben meghatározott konkrét jelölő szervezet vagy
független jelölt részére adható meg.

3.3. A kérelem kizárólag a www.nemzetikozmuvek.hu honlapon elérhető nyomtatványon
kérhető.
Az NKM érdemi vizsgálat nélkül elutasítja azt a kérelmet, amely
- nem az előírt nyomtatványon vagy
- nem a 3.2. pont szerint nyilvántartásba vett szervezet képviseletében kerül
benyújtásra, vagy
- nem képviseletre jogosult nyújt be vagy
- független jelölt esetén nem a független jelölt nyútja be.

Amennyiben a kérelmet nem kell érdemi vizsgálat nélkül elutasítani, de nem tartalmazza teljes
körűen a nyomtatványon megjelölt adatokat, nyilatkozatokat, akkor az NKM hiánypótlásra
hívja fel a kérelmezőt, amelyre 8 napot biztosít.

3.4. Az NKM fenntartja magának a jogot, hogy hozzájárulását indokolás nélkül visszavonja,
amennyiben a hordozóeszköz zavarja a hálózat üzemeltetését, köz- vagy balesetveszélyes
helyzetet teremt vagy más módon sérti az NKM működését.

3.5. A tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a Ve., a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXXVI. törvény az irányadó.

Az NKM a megadott hozzájárulásokat, illetve azok visszavonását a honlapján közzéteszi.


Szeged, 2019. augusztus 15.
                                                                      NKM Áramhálózati Kft.
                                                                            NKM Energia Zrt.

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu