2021. december 7., kedd,  Ambrus
 
 
   
   
   
 

Pályázatok

Pályázati felhívás - Rákóczi-tó és Erkel-tó hasznosítására
2020. szeptember 28.

Gyula Város Önkormányzata

Gyula, Petőfi tér 3.

  PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Rákóczi-tó és Erkel-tó hasznosítására

 


Általános információk:

 

Gyula Város Önkormányzata a tulajdonába lévő Rákóczi tavat és Erkel tavat pályázat útján kívánja hasznosítani 2021.01.01-2035.12.31 terjedő időszakra:

 

 

hrsz.

megnevezés          

terület

művelési ága

HÉSZ szerinti terület-felhasználási kategória

általános vízmélység

Nyilvántartott halgazdálkodási vízterület víztérkódja

1347

Rákóczi tó

2 ha 2371 m2

kivett tó

közkert

~2,0 – 2,5 m

04-0119-1-4

1365

Erkel tó

2 ha 7257 m2

kivett tó

közkert

~1,5 – 4,0 m

04-0118-1-4

     

 

A tó elsődlegesen záportározói és belvízi funkcióval, belvízi levezetésben betöltött kiegyenlítő szereppel rendelkezik. Bármilyen építési tevékenység megkezdése előtt a bérbeadó hozzájárulását, valamint a szükséges engedélyeket a bérlőnek be kell szereznie.

 

A Rákóczi és az Erkel tavak halászati joggal és vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek.

 

A tavak vízutánpótlása közvetett módon a Fehér-Körösből az Élővíz-főcsatornából valósul meg.

 

A horgászati cél megvalósulása esetén figyelembe kell venni, hogy az önkormányzat nem tud garanciát vállalni egy esetleges vízszennyezésből eredő és halpusztuláshoz vezető kárért. A bérlő haltelepítést csak saját felelősségére végezhet.

 

A pályázattal kapcsolatos alábbi mellékletei elérhetők a Gyulai Polgármesteri Hivatal Mérnöki Osztályán:

 

Melléklet:  

- képviselő-testületi határozat

- áttekintő helyszínrajz

- tulajdoni lap

- 11282-002/2006. sz. egységes vízjogi fennmaradási és üzemeltetési engedély

- 10277-010/2008 sz. egységes vízjogi fennmaradási és üzemeltetési engedély módosítása

- 53-218/2006. Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság véleménye

 

Pályázati feltételek:

 

Az ingatlanok hasznosítása pályáztatás útján történik, mely során az ingatlanok legfeljebb 15 évre szóló bérleti jogát az az ajánlattevő nyeri el, aki átveszi a Pályázati dokumentációt, az abban szereplő feltételeknek megfelel, azokat elfogadja és az önkormányzat számára a leginkább támogatható pályázatot nyújtja be. Az önkormányzat a tavakat fenntartás, karbantartás ellenében pályáztatja meg.

 

Pályázatot nyújthatnak be magánszemélyek és jogi személyek, horgász egyesületek, egyéb szervezetek.

 

A pályázat elbírálásáról Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete várhatóan a 2020. novemberi ülésén dönt. Az együttműködési megállapodás megkötése a döntést követő 15 napon belül esedékes.

 

Hasznosítási feltételek:

 

Bármilyen építési tevékenység megkezdése előtt a bérbeadó hozzájárulását, valamint a szükséges engedélyek beszerzését a bérlőnek be kell szereznie.

Mivel az Erkel tó melletti árvízvédelmi körtöltés másodrendű árvízvédelmi mű, az építési jogszabályok előírásain túlmenően be kell tartani a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság előírásait a vízrendezési és árvízvédelmi vonatkozásban. Az árvízvédelmi körtöltés lábától számított 10 m-es sávban az építési munkák végzésének tiltásán túlmenően fa, cserje, bokor ültetése nem megengedett, mert a 10 m-es sáv biztosítja a körtöltés karbantarthatóságát és egy esetleges árvízvédelmi védekezés esetén műveleti területként funkcionál. A tó vízszintszabályozását szolgáló műtárgyak jókarban tartása a bérlő kötelessége. Mivel a tó elsődleges funkciója a belvíztározás, a gravitációs bevezetések helyén lévő műtárgyak tiltóit folyamatosan nyitva kell tartani.

A tó jelenlegi funkciója belvíztározás és halászati vízterület, más célú hasznosítására vízjogi engedély megszerzése szükséges.

 

A növények telepítésénél a kevésbé allergizáló fajtákat szükséges előnyben részesíteni, az illemhely(ek) kialakításán kívül fontos a tó környékén megfelelő számú hulladékgyűjtő edényzet elhelyezése is.

 

A tavon végzendő rekonstrukciós munkák során fokozott figyelmet kell fordítani a természeti értékek megőrzésére.

 

 

További, az együttműködési megállapodásban rögzítendő feltételek:

 1. Az együttműködés maximum 15 évre szólhat.
 2. Az ingatlan az ajánlattevő által megismert, megtekintett állapotban kerül hasznosításra.
 3. A Rákóczi tó és az Erkel tó elsődleges funkciója záportározó, része a belvízelvezető rendszernek. A bérlő köteles az ingatlanoknak ezt a funkcióját megtartani, az ingatlanok szabad megközelítését biztosítani.
 4. A belvíztározó funkció bármilyen mértékű akadályoztatása, veszélyeztetése, az ingatlanok megközelíthetőségének akadályoztatása az együttműködési megállapodás súlyos megszegésének minősül, annak azonnali hatályú felmondását vonja maga után.
 5. A belvíztározó funkció biztosítása érdekében bérbeadó jogosult a tavak vízszintjét a belvízrendszer üzemeltetéséhez szükséges szinthez igazítani.
 6. Az ingatlanok gondozását, partrendezését, parkosítását a bérlő a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft., valamint Gyula város főkertésze előírásai alapján köteles ellátni, a növény- és állatvédelemre vonatkozó előírásokat be kell tartani.
 7. A bérlő értéknövelő beruházást a szükséges engedélyek beszerzését követően, kizárólag az önkormányzat jóváhagyása mellett, a Gyulai Polgármesteri Hivatal illetékes osztályával, valamint a Főépítésszel egyeztetett műszaki tartalommal hajthat végre.
 8. A bérlő által gondozandó zöldterület határvonala a tavakat határoló töltés korona éléig, illetve a tó szélétől 20 m távolságig, de legfeljebb a környező út széléig tart.
 9. A bérlő csak az önkormányzat külön engedélyével járulhat hozzá a gondozandó területre gépjárművel történő behajtáshoz.
 10. A bérelt területen bármilyen épület, építmény telepítése csak a szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzését követően, bérbeadó írásos engedélye alapján történhet.
 11. A zöldfelület gondozása keretében bérlő köteles saját hatáskörében és saját költségén:

        -évente legalább 5 alkalommal fűkaszálást végezni,

        -a környezetbe illő, zárt rendszerű illemhely telepítése, a szükséges engedélyek
         beszerzését követően,

         -a zöldfelület fenntartás során keletkezett hulladékot a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.
          komposztáló telepére elszállítani,

         -az épített elemeket karbantartani,

         -évente 1 alkalommal a tavak körüli nádast, a vegetációs időszakon kívül levágni a
          Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztállyal
          és a városi főkertésszel egyeztetett módon, hozzájárulásukat követően.

  12.Halászati célú igénybe vétel esetén a felek a halgazdálkodási jog gyakorlása tárgyában
      szerződést kötnek.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

-a pályázó nevét és címét,

-a bérelni szándékozott ingatlan nevét,

-az ingatlanon folytatni kívánt tevékenység részletes leírását,

-az ingatlanon tervezett rövid-, közép-, hosszú távú fejlesztési elképzeléseit,

-az együttműködés időtartamát,

-a pályázati feltételek vállalását és elfogadását igazoló nyilatkozatot.

 

Az ingatlan megtekinthető:

a Gyulai Polgármesteri Hivatal Mérnöki Osztályával egyeztetett időpontban

Tel.: 06-66/526-844 (Oláh János mezőgazdasági ügyintéző)

 

A pályázat benyújtásának határideje, helye:

2020. október 30., péntek 1200 óra

Gyulai Polgármesteri Hivatal

Mérnöki Osztály

(5700 Gyula, Petőfi tér 3.)

 

 

A pályázat benyújtásának módja:

Zárt borítékban, két példányban,

„Rákóczi tó és Erkel tó hasznosítására” felirattal.

 

A pályázatok elbírálásának helye, ideje (várhatóan):

2020. november 26., csütörtök 900 órától

a képviselő-testületi ülésen, napirend szerint

(5700 Gyula, Petőfi tér 3.)

 

 

Gyula, 2020. szeptember 24 .

 

                                            Gyula Város Önkormányzata

                                           Dr. Görgényi Ernő

                                           polgármester

 

 

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu