2021. december 7., kedd,  Ambrus
 
 
   
   
   
 

Pályázatok

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2020. július 24.

 Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulása

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

 

Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. október 16. napjától kezdődően 2025. október 15. napáig szól.

 

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5700 Gyula, Galamb u. 21.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A vonatkozó jogszabályok, az intézmény alapító okirata, a szervezeti és működési szabályzata és belső szabályzatai szerinti, intézményvezetői feladatok teljes körű ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben foglaltak a(z) irányadóak.

 

Pályázati feltételek:

-magyar állampolgárság,

-cselekvőképesség,

-büntetlen előélet,

-annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a cselekvőképességét érintő gondnokság alatt,

-felsőfokú iskolai végzettség,

-a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. mellékletében meghatározott képesítés,

-a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. mellékletében meghatározott, a munkakör betöltéséhez szükséges képesítési minimum előírásainak való megfelelés,

-a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti képzésen való részvétel igazolása,

-legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett gyakorlat,

-az intézménnyel fennálló, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló közalkalmazotti jogviszony fennállása vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszony létesítésének vállalása,

-a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

-vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

 

A pályázat során előnyt jelent:

Hasonló területen szerzett, legalább 1-3 éves vezetői tapasztalat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a pályázati feltételekben meglévő előírások igazolását, továbbá a pályázó elérhetőségeit (lakcím, telefonszám és e-mail cím),

-az intézmény vezetésére és fejlesztésére vonatkozó program,

-iskolai és szakirányú végzettséget és képesítéseket igazoló okiratok másolata,

-korábbi jogviszonyairól, szakmai gyakorlatairól szóló igazolás,

-három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte, és amely tartalmazza azt is, hogy a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll,

-a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,

-a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,

-amennyiben a pályázó pályázatának zárt társulási tanácsülés keretében történő tárgyalását kéri, úgy a pályázó erre irányuló, írásbeli nyilatkozatát,

-a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör, vezetői, magasabb vezetői megbízás esetén a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően 2020. október 16. napjától betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 31.napja

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sós Judit, a Gyulai Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai és Gazdaságfejlesztési Osztályának osztályvezetője nyújt, a 66/526-850-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

-Postai úton, a pályázatnak a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás címére történő megküldésével (5700 Gyula, Petőfi tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VIII.12-1/2020., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető, vagy

-Személyesen: Dr. Csige Gábor jegyző részére, Békés megye, 5700 Gyula, Petőfi tér 3.

 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Kjt-ben, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben meghatározott eseti bizottság véleményezi, ezt követően a pályázatok elbírálásáról és az intézményvezető megválasztásáról a Társulási Tanács dönt. A Társulási Tanács fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

 

A pályázatokat véleményezi a pályázók személyes meghallgatását követően a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (9) bekezdése szerinti eseti bizottság. A pályázatot a Társulási Tanács bírálja el.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 30.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

-a társulásban részt vevő önkormányzatok székhelye szerinti:

-helyi sajtókban (online és nyomtatott felületei) – 2020. július 27.

-települések honlapján – 2020. július 27.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

2020. július 27.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gykeszgyi.webnode.hu honlapon szerezhet.

 

 

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu