2021. december 7., kedd,  Ambrus
 
 
   
   
   
 

Pályázatok

Pályázati felhívás
2020. március 09.

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet társasházi lakóépületek felújításának támogatására a 26/2018. (X. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján.

Támogatható a Gyula Város közigazgatási területén lévő, legalább kétemeletes, minimum 8 lakásos, 1990. előtt épült társasházi épület felújítása.

A rendelet alapján társasház:

-a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény hatálya alá tartozó társasházak,

-a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény hatálya alá tartozó lakóépületek (a továbbiakban: társasházak).

A pályázható keretösszeg 2020-ban: 5.000.000,- Ft, melynek forrása Gyula Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése.

A támogatás összege a tervezett munka teljes költségének 50%-a, azonban társasházanként nem lehet több 1.000.000,- Ft-nál.

A támogatás vissza nem térítendő támogatás, az éves költségvetésben jóváhagyott keretösszeg erejéig nyújtható.

 

Pályázatot azon társasházak nyújthatnak be, amelyek:

a.) az ingatlan-nyilvántartásban társasházként vagy lakásszövetkezeti házként bejegyzésre kerültek;

b.) legalább 4 teljes lezárt évben minimum 20,- Ft/m2/hó mértékű felújítási alapot képeztek, illetve az épület felújításához lakás-előtakarékossági szerződést kötöttek lakástakarékpénztárral;

c.) nem rendelkeznek közüzemi díjtartozással, köztartozással, az önkormányzat felé
fennálló tartozással;

d.) közös képviselője/ intéző bizottságának elnöke/ igazgatóság elnöke nem rendelkezik köztartozással, illetve helyi adótartozással;

e.) amelyekben a 3 havi közös költséget meghaladó tartozók aránya, a pályázattal érintett épületre vonatkozóan, a pályázat benyújtásakor nem haladja meg a tulajdoni hányad alapján számított 10 %-ot;

f.) közgyűlése/ részközgyűlése/ küldöttgyűlése megszavazta a tervezett felújítási munkákat, és döntött a pénzügyi forrás biztosításáról;

g.) a tervezett felújítási költség és az adható támogatás különbözetével rendelkeznek;

h.) a tervezett felújítási munkák szükséges műszaki dokumentációjával rendelkeznek;

i.) ha a felújítási munka engedélyköteles, úgy az engedélyt megkapták;

j.) amennyiben korábban már támogatásban részesültek, a támogatási szerződést az abban foglaltak szerint teljesítették.

 

 

 

Támogatható felújítási munkák:

Az elnyert pénzösszeg kizárólag a közös tulajdonban, illetve a lakásszövetkezet tulajdonában lévő, a társasházak közös használatára szolgáló épületrészeinek alábbi felújítási munkálataihoz vehető igénybe:

a) tető szigetelése, felújítása, tetőszerkezet héjalás, bádogozás, kémények felújítása;

b) lépcsőház szerkezeti felújítása, burkolatcseréje;

c) homlokzat felújítása;

d) központi gépészeti berendezések, kazán, felvonók, szellőztető berendezések felújítása;

e) az épület csapadékvíz-elvezetésének, víz- és hőszigetelésének javítását célzó munkák;

f) közműhálózat (gáz, víz, csatorna, villany), valamint a villámhárító felújítási munkái;

g) külső nyílászárók cseréje,

h) meglévő szemétledobó korszerűsítése, kaputelefonok felújítása, valamint

i) meglévő épület, berendezés rendeltetésszerű és biztonságos használatra való alkalmasságát javító, használati értékét, teljesítőképességét, üzembiztonságát növelő építési-szerelési munka.

A pályázat tartalmai követelményei:

a) A pályázat a rendelet 1. melléklete szerinti adatlapon nyújtható be.

b) A pályázathoz az alábbi mellékleteket kell csatolni:

-a társasházi alapító okirat, illetve a lakásszövetkezet alapszabály másolata;

-amennyiben a társasház 1990. után alakult, a pályázattal érintett épület 1990. előtti létesítését igazoló okirat másolata;

-a közgyűlés/ részközgyűlés/ küldöttgyűlés határozata a felújítási munkákról, illetve a pénzügyi forrás biztosításáról;

-a pénzügyi forrás rendelkezésre állását igazoló dokumentumok;

-a felújítással érintett épületre vonatkozóan a felújítási alapba befizetett összegekről vezetett nyilvántartás közös képviselő/ intéző bizottság elnöke/ igazgatóság elnöke által hitelesített másolata;

-a közüzemi szolgáltató igazolása arról, hogy a társasháznak nincs 30 napon túli díjtartozása;

-a tervezett felújítási munkák műszaki dokumentációjának másolata, valamint engedélyköteles felújítási munka esetén az engedély másolata;

-a felújítással érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja;

-részletes kivitelezői árajánlaton alapuló költségvetés;

-homlokzatszigetelés esetében a területileg illetékes Nemzeti Park igazgatósága által kiadott nyilatkozat arról, hogy a felújítandó épületben élnek-e védett állatok;

-a közös képviselő/intéző bizottság elnöke/igazgatóság elnöke köztartozás-mentességét igazoló 30 napnál nem régebbi adóigazolás az állami adóhatóságtól és a helyi önkormányzattól;

-a társasház köztartozás-mentességét igazoló 30 napnál nem régebbi adóigazolás az állami adóhatóságtól és a helyi önkormányzattól;

-a közös képviselő/ intéző bizottság elnökének/ igazgatóság elnökének nyilatkozata, hogy a pályázat beadásakor, a pályázattal érintett épületre vonatkozóan a 3 havi közös költséget meghaladó tartozók aránya nem haladja meg a tulajdoni hányad alapján számított 10 %-ot.

 

 

A pályázatok benyújtásának határideje:

1. 2020. március 31.

2. 2020. szeptember 30.

 

A pályázathoz kitöltendő adatlap elektronikus formában megtalálható Gyula Város honlapján (www.gyula.hu.), nyomtatott formában a Gyulai Polgármesteri Hivatal Mérnöki Osztályán igényelhető. A pályázatról bővebb felvilágosítás kérhető a 66/526-877 telefonszámon.

A pályázatokat Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Erőforrások Bizottsága számára címezve, a Gyulai Polgármesteri Hivatal Mérnöki Osztályán, Gugolya Nóra ügyintézőhöz kell benyújtani.

A pályázatokat Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Erőforrások Bizottsága bírálja el a benyújtási határidő lejártától számított 60 napon belül.

Az elbírálás során egy alkalommal lehetőség van a hiánypótlásra.

A döntésről a pályázó az elbírálástól számított 15 napon belül értesítést kap.

A nyertes pályázóval Gyula Város Önkormányzata támogatási szerződést köt. A pályázat elszámolása során csak azok az a felújítási költségek számolhatók el, amelyek szerepeltek a támogatási szerződésben, valamint a terv szerint és a vonatkozó jogszabályok betartása mellett lettek elvégezve.

 

Gyulai Polgármesteri Hivatal

                                                                                               Mérnöki Osztály

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu